Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV BIAŁA o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą działka.

WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE
IK.6220.1.9.2021                                                                    Godziesze Wielkie, 16 lutego 2022 roku


OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV BIAŁA o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą działka nr 21/1 obręb Biała, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie i jednocześnie informuję
o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz opiniami:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w poznaniu nr. WOO-IV.4220.1717.2021.SK.1 z dnia 02 listopada 2021 roku, który wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko;
2. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 19 października 2021 roku znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.333.2021.AN, który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawartych w opinii warunków i wymagań.
3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 27 października 2021 roku znak sprawy ON.NS.9011.3.88.2021, który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla sprawy oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul 11 Listopada 10, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Data podania do publicznej wiadomości: od 18.02.2022 r. do 03.03.2022 r. włącznie.

 

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software