Godziesze Wielkie, dnia 9 lutego 2017 roku

OŚ.6220.9.15.2015.2016

INFORMACJA

            Wójt Gminy Godziesze Wielkie na podstawie art.. 3 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

iż w dniu 09.02.2017r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni  ścieków Godziesze Małe w aglomeracji Godziesze Małe na działce nr ewid. 426, obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Małe  

                                                                                      

                                                                                      z up. Wójta Gminy
                                                                                      Alicja Jędrasiewicz
                                                                                     Zastępca Wójta Gminy

             Do wiadomości:

  • 1. BIP Godziesze Wielkie
  • 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
  • 3. Tablica ogłoszeń u sołtysa wsi

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software