WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIEGodziesze Wielkie, dnia 01 września 2022 roku                                       IK.6220.1.1.2022
                                                                         

 OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 31 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.1.2022 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Saczyn gm. Godziesze Wielkie” gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie działki nr ewid. 741, 748, 729, 737 i 511 obręb ewidencyjny(0014) Saczyn. Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, są do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10, w pok. 4, w godzinach pracy urzędu (tj. od 700 do 1500).
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 10 stron i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2000 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póżn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie https://www.godzieszewielkie.pl/bip/ogloszenia/decyzje-srodowiskowe1 jak również zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).Data podania do publicznej wiadomości przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej: od 02.09.2022 r. do 15.09.2022 r. włącznie

 

Wójt Gminy 

Józef Podluzny 

Obwieszczenie- IK.6220.1.1.2022 z 01.09.2022

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software