OŚ - 7624/3/2010                                                    Godziesze Wielkie, dnia 05 października 2010 roku 

OBWIESZCZENIE

o podjętym postępowaniu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, związanych z realizacją przedsięwzięcia - polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża w miejscowości Skrzatki (obręb geodezyjny Godziesze Wielkie, działka nr 196).

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)-  zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża w miejscowości Skrzatki - obręb geodezyjny Godziesze Wielkie, działka nr 196.

            O przedmiotowych zamierzeniach inwestycyjnych można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul 11 Listopada 10, pokój nr 7.

            Postępowanie w tej sprawie wszczęte zostało na wniosek Pana Pawła Łańducha firma PAW BUD.

            Ewentualne wnioski i uwagi w tej sprawie mogą być zgłaszane przez zainteresowanych w terminie dwudziestu jeden dni, licząc od dnia wyłożenia niniejszego obwieszczenia , w siedzibie tutejszego Urzędu.

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

2. BIP Godziesze

3. Sołtys wsi Skrzatki, (na tablicę ogłoszeń)

4. a/a

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software