OŚ .6220.4.2011                                               Godziesze Wielkie, dnia 24 października 2011 roku 

OBWIESZCZENIE

o podjętym postępowaniu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 domów mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 284/2, 284/4, 284/3 Borek, gmina Godziesze Wielkie.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)-  zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 domów mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 284/2, 284/4, 284/3 Borek, gmina Godziesze Wielkie..        

O przedmiotowych zamierzeniach inwestycyjnych można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul 11 Listopada 10, pokój nr 7.

            Postępowanie w tej sprawie wszczęte zostało na wniosek Pana Pawła Haładyna.

            Ewentualne wnioski i uwagi w tej sprawie mogą być zgłaszane przez zainteresowanych w terminie dwudziestu jeden dni, licząc od dnia wyłożenia niniejszego obwieszczenia , w siedzibie tutejszego Urzędu.

Sprawę prowadzi: Kamila Stysiak tel. 62 76 11 089 wew. 20

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

2. BIP Godziesze

3. Sołtys wsi Borek, (na tablicę ogłoszeń)

4. a/a

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software