OŚ.6220.2.2018(2)                                            Godziesze Wielkie, dnia 27 lutego 2018 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. - dalej k.p.a.) w związku art. 3 ust. 1 pkt 71 oraz art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. - dalej zwaną ustawą ooś), w związku z § 3 ust. 1 pkt 52  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku szklarni wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. 76/1; 76/2; 231 obręb geodezyjny Zajączki Bankowe, Gmina Godziesze Wielkie.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Z dokumentacją do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich pok. Nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

                                                         

                                               z up. Wójta Gminy
                                               Alicja Jędrasiewicz
                                            Zastepca Wójta Gminy


                                                                        

Do wiadomości:

1.      BIP Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

2.      Tablica ogłoszeń - sołtys wsi Zajączki Bankowe

3.      Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Godziesze Wielkie

4.      a/a

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software