OŚ.6220.9.2.2017                                                     Godziesze Wielkie, dnia 21.07.2017

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - dalej k.p.a.) w związku art. 3 ust. 1 pkt 71 oraz art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm. - dalej zwaną ustawą ooś), w związku z § 3 ust. 1 pkt 92 i 98  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zwiększeniu produkcji w istniejącym jaki i realizowanym zakładzie przetwórstwa mięsnego w miejscowości Wolica 53 K, dz. nr. ewid. 602, obręb geodezyjny 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich pok. Nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Do wiadomości:

  • 1. BIP Urzędu Gminy Godziesze Wielkie
  • 2. Tablica ogłoszeń - sołtys wsi Wolica
  • 3. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Godziesze Wielkie
  • 4. a/a

                                                                                     z up. Wójta Gminy
                                                                                     Alicja Jędrasiewicz
                                                                                  Zastępca Wójta Gminy

   

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software