OŚ.6220.7.1.2017                                                     Godziesze Wielkie, dnia 20.07.2017

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - dalej k.p.a.) w związku art. 3 ust. 1 pkt 71 oraz art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm. - dalej zwaną ustawą ooś), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Godziesze Wielkie", planowanej do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, na działkach  nr ewidencyjny:

- 324 - obręb Chełmce;

-  35/1, 36/2, 37/1, 98, 113/1, 114/1, 116/1, 147, 177/1, 178, 179/2,   obręb  Godziesze Wielkie

 -  334, 339, 360/1, 361/1, 362/1, 363/1, 364/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 376/3, 376/4, 376/5, 377/1, 379/1, 380/2, 741, 742/2 obręb Saczyn

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich pok. Nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Do wiadomości:

  • 1. Strony postępowania- zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a
  • 2. BIP Urzędu Gminy Godziesze Wielkie
  • 3. Tablica ogłoszeń - sołtys wsi Chełmce, Godziesze Wielkie, Saczyn
  • 4. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Godziesze Wielkie
  • 5. Tablica ogłoszeń - Urząd Miejski Gminy Opatówek
  • 6. a/a

                                                                         z up. Wójta Gminy
                                                                        Alicja Jędrasiewicz
                                                                     Zastępca Wójta Gminy

 


 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software