OŚ .6220.4.2017                                              Godziesze Wielkie, dnia 21 lutego 2017 roku

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.61 §4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Powiatu Kaliskiego, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz z dnia 17 lutego 2017r. (data wpływu 20 lutego 2017 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg dla rowerów / ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingami P&R i B&R, oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą - w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 6232 P", położone na terenie Gminy Godziesze Wielkie  na niżej wymienionych działkach:

- obręb 0004 Godziesze Małe: nr ew. 306/2, 317/1, 317/2, 318, 326, 332, 338/1, 338/2, 339, 343, 348, 349/5, 356/2, 356/7, 356/8, 368/1, 384/2, 386, 387, 1002, 1103;;

- obręb 0001 Bałdoń : nr ew. 1, 5, 6/1, 25, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49;

- obręb 0017 Stobno Wieś: nr ew. 299/7, 299/8, 299/10, 299/11, 300, 311, 312, 324, 325, 326, 327;

polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 3400 m. Szerokość planowanej ścieżki rowerowej 2,00-3,00 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,5 m, podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,63 o gr. 20 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych o gr. 5 cm.

 Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, ma zastosowanie przepis art. 49 KPA - strony mogą być zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu przez obwieszczenie.

W takich przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 § 10 KPA wszystkie strony tego postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony zainteresowane mogą zapoznać się pokoju nr 7 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie ul 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe w godzinach pracy Urzędu z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Godziesze Wielkie http://pgodzieszew.wokiss.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i tablicy ogłoszeń u sołtysów wsi.

Zgodnie z art. 64 ust 1 poz. 1i2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353)- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

                                                            z up. Wójta Gminy
                                                           Alicja Jędrasiewicz
                                                          Zastępca Wójta Gminy
  

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software