OŚ.6220.10.11.2016                                             Godziesze Wielkie, dnia 19 kwietnia 2017 roku

    

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 38, art.. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 353 zez zm.- dalej ustawa ooś), art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. - dalej Kpa) z związku z art. 74 ustawy ooś,

Zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 19 kwietnia 2017r., została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szklarni z pakowalnią, kotłownią i obiektami towarzyszącymi na terenie działki o nr ewid. 81/2 obręb geodezyjny Krzemionka, gmina Godziesze Wielkie.

Inwestor: Mariusz Ściana

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 7, w godzinach urzędowania (pn-pt: 7:00 do 15:00).

Ponieważ o powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, na tablicy ogłoszeń sołtysa wsi Krzemionka.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                       z up. Wójta Gminy
                                                                       Alicja Jędrasiewicz
                                                                       Zastępca Wójta Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software