WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE


IK.6220.1.2.2022

Godziesze Wielkie, 06.06.2023 roku


Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Godziesze Małe o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” działka nr 318/1 obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie i jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz opiniami:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w poznaniu nr. WOO-IV.4220.853.2022.MKP.3 z dnia 02.11.2022r. (data wpływu do Urzędu 03.11.2022r.), który wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawartych w opinii warunków i wymagań;
  2. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 08.07.2022r. (data wpływu do Urzędu 11.07.2022r.) znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.193.2022.JS, który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawartych w opinii warunków i wymagań.
  3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.07.2022r. (data wpływu do Urzędu 13.07.2023r.) znak sprawy ON.NS.9020.3.52.2022, który stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla sprawy oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul 11 Listopada 10, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Data podania do publicznej wiadomości: od 07.06.2023 r. do 20.06.2023 r. włącznie.


z up. WÓJTA GMINY
Alicja Jędrasiewicz
Z-ca WÓJTA GMINY

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego IK.6220.1.2.2022

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software