OŚ - 7624/1/2011                                  Godziesze Wielkie, dnia 01 lutego 2011 roku 

OBWIESZCZENIE

o podjętym postępowaniu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na - budowie chlewni tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce rolniczej nr 17/1 w miejscowości Żydów..

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)-  zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce rolniczej nr 17/1 w miejscowości Żydów.

O przedmiotowych zamierzeniach inwestycyjnych można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, ul 11 Listopada 10, pokój nr 7.

Postępowanie w tej sprawie wszczęte zostało na wniosek Pana Jarosława Gilaka.

Ewentualne wnioski i uwagi w tej sprawie mogą być zgłaszane przez zainteresowanych w terminie dwudziestu jeden dni, licząc od dnia wyłożenia niniejszego obwieszczenia , w siedzibie tutejszego Urzędu.

Sprawę prowadzi: Kamila Stysiak tel. 62 76 11 089 wew. 20

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

2. BIP Godziesze

3. Sołtys wsi Żydów, (na tablicę ogłoszeń)

4. a/a

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software