WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE
                                                                                                                             Godziesze Wielkie, dnia 10.07.2023 roku
IK.6220.1.2.2022
Podanie informacji do publicznej wiadomości


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informuję,że w dniu 10.07.2023r. została wydana decyzja Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr IK.6220.1.2.2022 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Godziesze Małe o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” działka nr 318/1 obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu WOO-IV.4220.853.2022.MKP.3 z dnia 02.11.2022r. (data wpływu do Urzędu 03.11.2022r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 12.07.2022r. (data wpływu do Urzędu 13.07.2023r.) znak sprawy ON.NS.9020.3.52.2022, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 08.07.2022r. (data wpływu do Urzędu 11.07.2022r.) znak sprawy PO.ZZŚ.2.435.193.2022.JS, są do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu w Godzieszach Wielkich, ul 11 listopada 10, w pok. 4, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7;00 do 15;00).
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie https://www.godzieszewielkie.pl/bip , jak również zamieszczona na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz właściwego terenowo sołtysa wsi (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10.07.2023 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od 11.07.2023r. do 24.07.2023 r. włącznie.


z up. WÓJTA GMINY
Alicja Jędrasiewicz
Z-CA WÓJTA GMINY

Dedyzja (PDF)

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI IK.6220.1.2.2022 Z 17.07.2023

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software