Godziesze Wielkie, dnia 17 marca 2017 roku

OŚ.6220.10.8.12.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzeni oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie szklarni z pakowalnią, kotłownią i obiektami towarzyszącymi na terenie działki o nr. ewid. 81/2, obręb Krzemionka, gmina Godziesze Wielkie.

Uzasadnienie

W dniu 5.12.2016 r. na wniosek Pana Mariusza Ściany z 1.12.2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szklarni z pakowalnią, kotłownią i obiektami towarzyszącymi na terenie działki o nr. ewid. 81/2, obręb Krzemionka, gmina Godziesze Wielkie. Do ww. wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71)  a zatem zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia wzięto pod uwagę wszystkie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie szklarni ogrodniczej wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 81/2, obręb 0012 Krzemionka, na terenie gminy Godziesze Wielkie. Powierzchnia działki wynosi 3,6618 ha. Aktualnie na terenie działki znajduje się przechowalnia warzyw z budynkiem biurowo-socjalnym i obiektami towarzyszącymi. Istniejąca przechowalnia i planowana pakowalnia nie będą ze sobą połączone. Projektowana inwestycja obejmować będzie budowę: szklarni o powierzchni 9800 m2, pakowalni z częścią socjalną o powierzchni 1120 m2, zbiornika na deszczówkę o powierzchni 345 m2, kotłowni na paliwo stałe o mocy całkowitej 1,5 MW wraz z obiektami towarzyszącymi (w tym 2 zasieki o powierzchni 145 m2 każdy, budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 7 m3 lub przydomowej oczyszczalni ścieków, terenów utwardzonych uzupełniających o sumarycznej powierzchni nie przekraczającej 900 m2.

Szklarnia będzie obiektem o szkieletowej konstrukcji stalowej z obudową z szyb szklanych. W obiekcie prowadzona będzie uprawa ogórków i pomidorów w rynnach na matach z wełny mineralnej. Wilgotność będzie regulowana za pomocą uchylnej wentylacji, natomiast temperatura za pomocą automatycznej kontroli z planowanej kotłowni o mocy 1,5 MW, która zasilana będzie  miałem. Budynek szklarni będzie wielonawową konstrukcją stalową z profili stalowych. Budynek będzie spełniał normy wytrzymałościowe - obciążenie wiatrem i śniegiem. Konstrukcja zostanie zabezpieczona galwanicznie powłoką cynku.

Woda do celów bytowych będzie dostarczana z wodociągu gminnego. Woda co celów produkcyjnych będzie dostarczana z nowej studni, którą Inwestor zamierza wykonać na terenie inwestycji. Inwestor zamierza wykonać jeden otwór na pobór wody o głębokości 27 m z utworów czwartorzędowych lub o głębokości 72 m z utworów neogeńskich dla zapotrzebowania wody na 10 m3/h. Inwestor oświadczył, że budowa studni, która będzie obsługiwała projektowaną rozbudowę szklarni, będzie stanowiła osobne przedsięwzięcie i nie jest objęta zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto Inwestor uzyskał zapewnienie od gestora sieci wodociągowej, że w przypadkach awaryjnych będzie mógł korzystać z dostawy wody z wodociągu gminnego. Woda do celów produkcyjnych zużywana będzie przede wszystkim do podlewania upraw. W dokumentacji wskazano, że uprawy podlewane będą poprzez kropelkowy system nawadniania wraz z podlewaniem odbywać się będzie nawożenie upraw. Uprawy będą nawożone w systemie otwartym w postaci roztworów odżywczych, podanych bezpośrednio do koryta. Niewykorzystane mieszanki nawadniające będą odprowadzane do szczelnego zbiornika deszczówki tworząc zamknięty obieg. Woda po podczyszczeniu mechanicznym z cząstek organicznych i przepuszczeniu przez filtry (piaskowy i dyskowy) i uzupełnieniu o składniki nawozowe wykorzystywana będzie ponownie do podlewania i nawożenia roślin w szklarni. Nie przewiduje się mycia zebranych warzyw na terenie szklarni. Szklarnie nie będą regularnie myte. Zewnętrzne powierzchnie będą spłukiwane w sposób naturalny poprzez deszcz, natomiast wewnętrzne powierzchnie będą myte raz na kilka lat. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, a następnie będą okresowo opróżniane i wywożone przez uprawnione podmioty lub będą odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z dachów szklarni odprowadzane będą instalacją deszczową do szczelnego, otwartego zbiornika deszczówki o pojemności 400 m3. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą rozprowadzane po terenie do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Odpady będą selektywnie gromadzone w pojemnikach, w zadaszonym i utwardzonym miejscu. Następnie odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu dalszego ich zagospodarowania. Odpady organiczne (zielone) będą przekazywane jako odpad organiczny wyspecjalizowanym firmom w celu dalszego ich zagospodarowania. Miał, żużel i popiół będą składowane w zasiekach o nie przepuszczalnym podłożu. W przypadku wystąpienia patogenów będą wykorzystywane środki ochrony roślin. Duże opryski będą prowadzone przez specjalistyczną firmę, która zagospodarowuje powstałe w wyniku oprysków opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Drobne opryski interwencyjne - punktowe będą wykonywane przez Inwestora. Mając na uwadze powyższe, w tym planowane rozwiązania techniczne  i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Wobec powyższego, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i d ustawy ooś, uwzględniając charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na ww. obszary. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600081. Ocena jej stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW60002318454 - Kiełbaśnica, o statusie silnie zmieniona cześć wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w tym kropelkowy system nawadniania roślin i planowaną ilość pobieranej wody z ujęcia podziemnego, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych               w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana również z emisją substancji do powietrza. Emisja ta będzie miała rozproszony i niezorganizowany charakter. Z dokumentacji wynika, że Inwestor zamierza zapewnić ciepło z planowanej kotłowni o sumarycznej mocy 1,5 MW. Kotłownia będzie wyposażona w komin o wysokości 30 m z układem filtrów, których sprawność wynosi 99%. Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się, aby w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji substancji do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą wynikiem prowadzenia prac budowlano-montażowych oraz poruszania się pojazdów obsługujących budowę. Hałas emitowany na etapie budowy będzie miał charakter odwracalny i okresowy. Analiza dostępnych źródeł kartograficznych, w tym zdjęć satelitarnych przedmiotowego terenu wykazała że najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są za drogą w odległości ok. 15 m na południe od planowanej inwestycji. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowić zorganizowanego źródła emisji hałasu do środowiska. Inwestor nie planuje montowania urządzeń chłodniczych czy kompresorów. Zbiór warzyw odbywać się będzie ręcznie przy użyciu wózków bez napędu mechanicznego. W szklarni funkcjonować będzie wentylacja grawitacyjna. Okresowe uciążliwości w tym zakresie powodowane będą przez pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. Oszacowano, że natężenie ruchu pojazdów w ciągu doby będzie związane z obsługą szklarni i istniejącej przechowalni. Na terenie istniejącej pakowalni warzyw natężenie ruchu wynosi 3 samochody dostawcze o pojemności 5 t w ciągu doby. Ruch na terenie inwestycji wyniesie 3-4 samochody osobowe w ciągu doby (pracownicy) oraz 1 samochód dostawczy o pojemności 5 t co drugi dzień. Ponadto na terenie inwestycji używany będzie ciągnik do transportu miału z zasieku do kotłowni, natomiast żużel będzie usuwany mechanicznie w wykorzystaniem taśmociągu o napędzie elektrycznym. Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania w zakresie obsługi szklarni i pakowalni, planowane natężenie ruchu oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e nie przewiduje się aby, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia wiązała się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu używanych materiałów   i stosowanych technologii. Z uwagi na rodzaj i stosowaną technologię przedsięwzięcia,  w tym moc kotła, nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne,   w tym kropelkowe nawadnianie oraz zamknięty obieg wody, ograniczą również wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e  ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny", który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o 15,5 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na gruncie ornym. Analiza złożonej dokumentacji nie wykazała aby Inwestor podczas realizacji przedsięwzięcia prowadził wycinkę drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne i rozproszona zabudowa mieszkaniowa.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków,                       w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 64. ust. 1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem OŚ.6220.10.3.2016 z 5.12.2016 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem OŚ.6220.10.4.2016 z 5.12.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.77.2016 z 22.12.2016 r. wydał opinie o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4240.1810.2016.AON.1 z dnia 27.12.2016 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Inwestor pismem nr WOO-IV.4240.1810.2016.AON.1 z 27.12.2016 r. przekazał uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami pismem nr WOO-IV.4240.1806.2016.AON.3 z dnia 6.02.2017 r. wyraził opinie o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Kierując się wymogiem art. 63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szklarni z pakowalnią, kotłownią i obiektami towarzyszącymi na terenie działki o nr. ewid. 81/2, obręb Krzemionka, gmina Godziesze Wielkie jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od treści niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

  

                                                                    z up. Wójta Gminy
                                                                   Alicja Jędrasiewicz
                                                                 Zastępca Wójta Gminy 

Do wiadomości:

  • 1. Strony postępowania- zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a
  • 2. BIP Urzędu Gminy Godziesze Wielkie
  • 3. Tablica ogłoszeń - sołtys wsi
  • 4. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Godziesze Wielkie
  • 5. a/a

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software