OŚ.6220.9.11.2017                                         Godziesze Wielkie, dnia 11 grudnia 2017 roku

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „zwiększeniu produkcji w istniejącym, jaki i realizowanym, zakładzie przetwórstwa mięsnego w miejscowości Wolica 53 K, dz. nr. ewid. 602, obręb geodezyjny 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie", planowanej do realizacji przez Państwa Wioletę i Jacka Bzdyrek, Wolica 53K, 62-872 Godziesze Małe.

Uzasadnienie

W dniu 21.07.2017 r. na wniosek Państwa Wiolety i Jacka Bzdyrek wszczęto postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu produkcji w istniejącym jaki i realizowanym zakładzie przetwórstwa mięsnego w miejscowości Wolica 53 K, dz. nr. ewid. 602, obręb geodezyjny 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 92 i pkt. 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71)  a zatem zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia wzięto pod uwagę wszystkie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę istniejącego na działce nr 602 w miejscowości Wolica zakładu poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej z 274 m 2 na 672 m2 oraz zwiększenie produkcji przy stopniowej wymianie maszyn i urządzeń technologicznych. W ramach rozbudowy planuje się budowę separatora tłuszczów, zbiornika bezodpływowego na ścieki technologiczne o pojemności 50 m3, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności 10 m3. Obecnie w zakładzie prowadzona jest produkcja o wielkości 50 ton na rok. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia produkcja wynosić  będzie 400 ton na rok. Program Użytkowy zakładu to część rozbioru i przetwórstwa mięsa, pomieszczeń magazynowych i odpadowych, pomieszczeń socjalno - sanitarnych oraz część przeznaczona na archiwum, biura, sklep, pomieszczenia techniczne, garaż.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują tereny wymagające ochrony akustycznej wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112.). Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 50 m od rozbudowywanego zakładu i jest to zabudowa zagrodowa. W czasie realizacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą maszyny pracujące na placu budowy. Inwestor wskazał, że prace te będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Ponadto działania te ustąpią po zakończeniu rozbudowy, dlatego można uznać je za pomijalne. Zakład pracować będzie w godzinach od 6 do 14 przez pięć dni w tygodniu  (poniedziałek - piątek) a źródłem hałasu będą urządzenia i maszyny przemysłowe takie jak stół wykrawania, skórowaczka, mieszalnik solanki, maskownica, wilk, kuter, mieszalnik farszu, natryskiwarka, nadziewarka, urządzenie do pakowania, okap wentylacyjny, kompresor, dwie komory wędzarniczo - parzelnicze. Wszystkie te urządzenia znajdować się będą wewnątrz zakładu. Wymienione urządzenia są już na wyposażeniu zakładu jednak po rozbudowie będą wymieniane na bardziej wydajne technologicznie. Zakład ma aktualne badania hałasu wewnątrz obiektu, które potwierdza spełnianie wymogów pod względem emisji hałasu na stanowisku pracy. Na zewnątrz źródłem hałasu będzie 7 agregatów chłodniczych (4 istniejące i 3 projektowane). Istniejące agregaty są zabudowane i umieszczone na strychu istniejącego budynku a projektowane będą umieszczone na dachu projektowanego budynku, będą niezabudowane i umieszczone na wysokości powyżej 7 m.n.p.t. Nie przewiduje się zwiększenia ruchu samochodów, który w dalszym ciągu odbywać się będzie w porze dnia.  Podsumowując całość inwestycji hałas zostanie minimalnie podwyższony poprzez 3 agregaty chłodnicze 

Ze złożonej dokumentacji wynika, że w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś, nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samy charakterze.

Źródłem emisji do powietrza będzie piec olejowy o mocy 50 kW, który służy do ogrzewania pomieszczeń socjalnych pracowników jak i sklepu spożywczego znajdującego się obok  istniejącej hali produkcyjnej oraz spaliny z pojazdów służących do obsługo zakładu oraz dwie komory wędzarnicze.  Odnosząc się  do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy ooś nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji, w szczególności przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), po za terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.   

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii i katastrof budowlanych. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Planowane przedsięwzięci charakteryzować się będzie oddziaływaniem na klimat. W przypadku omawianej inwestycji emitowany będzie gaz cieplarniany - dwutlenek węgla emitowany w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi emisja dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robót. Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, w więc oddziaływanie etapu budowy na klimat będzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie głównie ruch pojazdów spalinowych oraz komory wędzarnicze. Jednakże z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu w skali globalnej na etapie eksploatacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych związanych z prowadzeniem robót wykończeniowych. Na etapie eksploatacji będą powstawać odpady poprodukcyjne, które będą przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanej firmie. Powstające odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia będą wytwarzane  ścieki socjalno - bytowe oraz technologiczne. Ścieki technologiczne będą powstawać w węzłach socjalno-sanitarnych, podczas mycia pojemników, podczas produkcji wędlin, mycia urządzeń i maszyn. Ścieki te będą przekierowywane do  separatora tłuszczu a następnie do zbiornika bezodpływowego o pojemności 50 m3 . Ścieki socjalno - bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m3. Po napełnieniu zbiorników inwestor wezwie firmę asenizacyjną i przekaże ścieki do oczyszczalni.

Uwzględniając rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit.  a, b, c, d, g, i, j ustawy ooś stwierdzono, ze teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w pobliżu obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach o kodzie PLGW600081, ocenie jej stanu ilościowego: dobry, ocenie stanu technicznego: dobry, ocenie zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego : niezagrożona. Ponadto przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PRLW6000184699 o nazwie Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia o złym stanie ekologiczny, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę zakres i skalę prac związanych z realizacją przedsięwzięcia system odprowadzania wód opadowych i roztopowych, sposób postępowania z wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawa ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę  art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów stwierdzono, że przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina rzeki Prosny, dla którego nie ma obowiązujących zakazów, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Najbliżej położonym Obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o ok. 6,2 km od przedsięwzięcia. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że inwestor dokonał wycinki 24 sztuk drzew oraz dokonał nasadzenia nowych w ilości 60 sztuk co zapewniło rekompensatę ekologiczną. Mając na względzie lokalizację zadania w całości, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na  różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja inwestycji nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na krajobraz, nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk, nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu oraz nie będzie ono miało wpływu na ciągłość korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia odziaływania, a także możliwość powiazań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.    

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 64. ust. 1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem OŚ.6220.9.3.2017 z 21.07.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem OŚ.6220.9.4.2017 z 21.07.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu opinią sanitarną nr ON.NS.72.3.34.2017 z 25.08.2017 r. (data wpływu do Urzędu 28.08.2017 r.) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4240.757.2017.AB.1 z dnia 08.08.2017 r. zawiadomił organ, iż wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przeanalizowanie zmiany kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Pismem nr OŚ.6220.9.8.2017r Wójt Gminy Godziesze Wielkie wezwał inwestora o sprecyzowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 28 sierpnia inwestor potwierdził kwalifikację przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt. 92 i pkt. 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71). Pismem nr OŚ.6220.9.9.2017r z dnia 20.09.2017r Wójt Gminy Godziesze Wielkie podtrzymał swoje wystąpienie co do kwalifikacji przedsięwzięcia. Pismem nr WOO-IV.4240.757.2017.AB.2 z dnia 04.10.2017r RDOŚ w Poznaniu zwrócił się do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o określenie rodzaju terenu wokół inwestycji w celu określenia norm hałasu dla przedsięwzięcia. Pismem nr OŚ.6220.9.10.2017r z dnia 16.11.2017r Wójt Gminy Godziesze Wielkie określił tereny wokół inwestycji jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. W dniu 01.12.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię znak WOO-IV.4240.757.2017.AB.4 wyraził opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Kierując się wymogiem art. 63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405), mając na uwadze skalę, charakter, stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz po uzyskaniu opinii organów współdziałających nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

                                                                            Józef Podłużny

                                                              Wójt Gminy

 

    

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software