OŚ.6220.4.2018(9)                   Godziesze Wielkie, dnia 20 czerwca 2018 roku 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu.

Postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni wraz z infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przewidzianej dla obsady 88,2 DJP, Powiat Kaliski, gmina Godziesze Wielkie obręb geodezyjny 0014 Saczyn, dz. nr 228, Gminie Godziesze Wielkie.

Uzasadnienie

 

W dniu 05 marca 2018 r. na wniosek Agnieszki i Zbigniewa Sobiś wszczęto postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni wraz z infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania, przewidzianej dla obsady 88,2 DJP, Powiat Kaliski, gmina Godziesze Wielkie obręb geodezyjny 0014 Saczyn, dz. nr 228, Gminie Godziesze Wielkie. Do ww. wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt 103 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 90listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W związku z powyższym, zaliczono je przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwość ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie budynku inwentarskiego - chlewni o powierzchni zabudowy 845 m2, do chowu trzody chlewnej o obsadzie 88,2 DJP, to jest 630 szt. tuczników, w cyklu otwartym, w systemie utrzymania bezściółkowym, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Działkę, na której zaplanowano budowę budynku oraz jej najbliższe otoczenie stanowią tereny rolnicze. W związku z planowanym do przyjęcia systemem karmienia, budynek wyposażony będzie w system zadawania paszy oraz zaprojektowano jeden lub dwa silosy paszowe, posadowione na płycie fundamentowej obok obiektu. Budynek będzie wyposażony w automatyczny system gwarantujący dostarczenie wody potrzebnej do bytowania świń. Karminie zwierząt odbywać się będzie poprzez zakup gotowej mieszanki paszowej, odpowiednio dobranej i zbilansowanej do wieku i potrzeb trzody chlewnej.

 

            Na terenie gospodarstwa prowadzony będzie chów tuczników do ok. 100 kg. Powierzchnia hodowlana tuczarni wynosić będzie 845 m2, z czego część będzie stanowiło korytarz paszowy i pomieszczenie pomocnicze. Mając na względzie powyższe ustalenia oszacowano, że wymiary budynku chlewni spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344, ze zm.).

 

            Zgonie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r.(Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 1153) cały region wodny Warty oraz cały region wodny Środkowej Odry zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Ponadto, zgodnie z art. 104 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) na obszarze całego państwa wdraża się program działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. W przypadku opracowania przez właściwy organ programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, Inwestor będzie zobowiązany do przestrzegania zasad wynikających z tego programu. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że w budynku Inwestor zamierza prowadzić chów trzody chlewnej w systemie na rusztach z kanałami gnojowymi pod rusztami o pojemności łącznej 890 m3, która umożliwia magazynowanie odchodów zwierzęcych przynajmniej przez 6 miesięcy. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że Inwestor wyprodukowane w gospodarstwie odchody zwierzęce zagospodarowywać będzie jako nawóz naturalny na gruntach własnych, z zapewnieniem dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, zgodnie z art. 105 ust . 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.). Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie posiada wystarczającej powierzchni gruntów, na których może stosować nawożenie, z zachowaniem wyżej wymienionej dawki, część nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie będzie przekazywał innym podmiotom, na podstawie zawartych umów.

 

            Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że zaopatrzenie gospodarstwa w wodę odbywać się będzie poprzez przyłącze z gminnej sieci wodociągowej. Woda w gospodarstwie pobierana będzie na cele technologiczne czyli do pojenia zwierząt oraz mycia budynków. Planowana tuczarnia nie będzie wyposażona w pomieszczenie socjalno-bytowe, dlatego też nie będzie zapotrzebowania wody na te cele, oraz nie będą generowane ścieki bytowe. Pomieszczenia chlewni będą czyszczone wodą przy zastosowaniu myjek wysokociśnieniowych bez użycia środków chemicznych. Nieznaczna ilość cieczy powstająco okresowo w wyniku mycia budynku inwentarskiego będzie kierowana do szczelnych kanałów zlokalizowanych pod nim i zostanie zagospodarowana razem z gnojowicą. Dezynfekcja obiektu przeprowadzana będzie poprzez zamgłowanie, bez generowania ścieków z tego procesu, wyłącznie środkami biodegradowalnymi. Powyższe rozwiązania, ukierunkowane na ochronę środowiska gruntowo-wodnego, zostaną zapisane jako warunki realizacji przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, na terenie działki Inwestora.

 

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, iż odpady magazynowane będą selektywnie, w pojemnikach, a następnie przekazane uprawnionym odbiorcom, do dalszego zagospodarowania. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynowane będą w szczelnym pojemniku na upadki, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i zwierząt i odbierane przez specjalistyczne podmioty do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

            W odniesieniu do zapisów art.63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, h, i oraz j ustawy ooś, uwzględniając charakter, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wody podziemne i powierzchniowe, w tym sfery ochronne ujęć wód i obszary górskie i leśne. Przedsięwzięcie nie będzie miało także wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami przylegającymi do jezior oraz poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie również zlokalizowane na obszarze o dużej gęstości zaludnienia. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy ooś, biorąc pod uwagę zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia nie stwierdzono, aby w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia występowały obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600081, dla której ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych  (JCWP) o kodzie PLRW600023184689- Pokrzywnica, o statusie naturalna część wód, o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięci oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz gospodarowania nawozami naturalnymi, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

 

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza, w tym substancji zapachowo czynnych. Głównymi źródłami emisji będą procesy chowu trzody chlewnej. Chlewnia nie będzie ogrzewana. W celu utrzymania właściwej temperatury i wymiany powietrza w chlewni zastosowany będzie system wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej wentylacją mechaniczną. Źródłami emisji do powietrza będą również pojazdy poruszające się po terenie gospodarstwa. Z uwagi na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu pojazdów, emisje z nimi związane będą pomijalne niskie. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że gnojowica będzie magazynowana w szczelnych kanałach zlokalizowanych pod budynkiem, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Z uwagi na założenia przyjęte w karcie informacyjne przedsięwzięcia oraz w celu ograniczenia emisji substancji odoroczynnych z terenu inwestycji, Inwestor zostanie zobowiązany do stosowania pasz o niskich zawartościach białka, by przepompowywanie gnojowicy prowadził w sposób hermetyczny, aby w budynkach działał system wentylacji, który pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w chlewni, jak również, aby nie ogrzewał budynku inwentarskiego z wykorzystaniem źródeł powodujących emisje substancji do powietrza.

 

             Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy ooś stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowane zostało w otoczeniu terenów rolniczych, to jest gruntów ornych. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie, to jest zabudowa mieszkaniowa zagrodowa znajduje się w odległości ok 130 m od miejsca w którym planowana jest budowa budynku inwentarskiego.  Głównymi źródłami emisji hałasu będą procesy chowu zwierząt, wentylacja mechaniczna oraz pojazdy poruszające się po terenie gospodarstwa. Planowany budynek wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną (wloty powietrza otwierane automatycznie) oraz w sześć wentylatorów dachowych. Obsługa budynku inwentarskiego przez pojazdy ciężkie będzie prowadzona w porze dziennej. Biorąc pod uwagę zastosowanie rozwiązań dotyczących sposobu i technologii chowu zwierząt, lokalizację planowanego budynku inwentarskiego w otoczeniu gruntów użytkowanych rolniczo, odległość od najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz rozmiary planowanej chlewni, nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

 

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1  pkt 1 lit. b oraz pkt. 3 lit. f ustawy ooś, Inwestor w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeanalizował skumulowane oddziaływanie uwzględniając w analizach obiekty inwentarskie, znajdujące się na sąsiedniej działce, które należą do Inewstora i prowadzi w nich chów trzody chlewnej w liczbie 54,89 DJP (lochy, prosięta, knur, tucznik).

 

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę  oraz lokalizację przedsięwzięcia należy stwierdzić, że gospodarstwo nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na stosowanie odpowiedniej wentylacji i zrównoważonej diety, należy stwierdzić, że planowane zabiegi ograniczą emisje substancji do powietrza, a tym samym zminimalizują wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie nie będzie również źródłem emisji z procesów energetycznego spalania paliw, gdyż budynek nie będzie ogrzewany. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja budynku oraz zastosowane materiały i sprawnie działające systemy wentylacji oraz instalacja wodociągowa ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, w szczególności w zakresie emisji substancji do powietrza wpłyną  na mitygację zmian klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

 

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

 

            Biorąc pod uwagę art. 63 ust.1 pkt 2 na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny", który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o 10,2 km, od przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytutu Biologii  Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministra Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcia znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPdC-8B „Kalisz". Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia  znajduje się rozproszona zabudowa zagrodowa, grunty rolne, las, rów melioracyjny i śródpolne oczko wodne.

 

            Mając na względzie organizację przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, z uwagi na podłoże w krajobrazie rolniczym w otoczeniu obszarów wiejskich, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na krajobraz, nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania,  jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Wójt Gminy Godziesze Wielkie stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.    

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                        z up. Wójta Gminy
                                                       Alicja Jędrasiewicz
                                                    Zastepca Wójta Gminy

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software