OŚ.6220.1.2018(9)                                           Godziesze Wielkie, dnia 30 lipca 2018 roku 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu.

Postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni na 64,87 DJP przeznaczonego do chowu macior z odchowalnią prosiąt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Końska Wieś 16, dz. nr. ewid. 753, obręb geodezyjny 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie.

Uzasadnienie

 

W dniu 06 lutego 2018 r. na wniosek Pana Ireneusza Kija wszczęto postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni na 64,87 DJP przeznaczonego do chowu macior z odchowalnią prosiąt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Końska Wieś 16, dz. nr. ewid. 753, obręb geodezyjny 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie. Do ww. wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt 103 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W związku z powyższym, zaliczono je przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwość ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

            Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie tuczarni o maksymalnej całkowitej obsadzie do 58,15 DJP trzody chlewnej na działce na działce nr 753, obręb 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie. W ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor planuje budowę chlewni nr 1, w której będzie utrzymywał na rusztach 32 loszki remontowe, 2 knury, 73 lochy prośne i luźne, 28 macior wraz z 336 prosiętami oraz 540 prosiąt odchowanych , tj. 64,87 DJP trzody chlewnej. Ponadto Inwestor po zrealizowaniu przedsięwzięcia prowadzić będzie w istniejącym budynku nr 2 w systemie na rusztach chów 530 tuczników, tj. 74,2 DJP oraz w istniejących połączonych budynkach nr 3-4 w systemie mieszanym (na płytkiej ściółce i bezściółkowo120 tuczników, 28 cieląt od ½ do 1 roku, 7 cieląt do ½ roku i 6 opasów powyżej 300 kg, tj. 32,25 DJP. Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie gospodarstwa utrzymywanych będzie 171,32 DJP trzody chlewnej i bydła i dla tej liczby i tego rodzaju zwierząt dokonano analizy oddziaływania na środowisko.

 

            Planowany budynek inwentarski będzie posiadał około 561 m2 powierzchni hodowlanej. Istniejący budynek nr 2 posiada powierzchnię hodowlaną 350 m2 a łączony budynek 187 m2. Na podstawie przyjętej w przedłożonej dokumentacji wielkości powierzchni hodowlanej w planowanym oraz istniejących budynkach, a także maksymalnej liczby utrzymywanych zwierząt stwierdzono, że będą spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w odrębnych przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 127) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 344 ze zm.). Założenia co do wielkości powierzchni hodowlanych w planowanym oraz istniejących budynkach oraz maksymalnej obsady zwierząt zostały zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2018 r. nr WOO-IV.4220.137.2018.WP.5 i zostaną ujęte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

            Zgonie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r.(Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 1153) cały region wodny Warty oraz cały region wodny Środkowej Odry zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Ponadto, zgodnie z art. 104 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) na obszarze całego państwa wdraża się program działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Zgodnie z art. 106 przywołanej ustawy Program zostanie opracowany przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem ds. rolnictwa i przyjęty będzie przez Radę Ministrów. Na podstawie art. 107 ustawy prawo wodne wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną obowiązane będą stosować Program po jego wejście w życie. Tak więc, magazynowanie nawozów naturalnych i nawożenie gruntów będzie musiało być zgodne z zasadami, które zostaną w tym Programie określone.

 Gnojowica powstająca w planowanym budynku inwentarskim będzie magazynowana w szczelnych kanałach pod rusztami o pojemności 700 m3. Dodatkowo gnojówka magazynowana będzie w szczelnych kanałach o pojemności 950 m3. Gnojówka i obornik przechowywane będą w zbiorniku o pojemności 100 m3 oraz na płycie obornikowej o powierzchni około 180 m2. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia Inwestor wykazał, iż powyższe urządzenia pozwolą na gromadzenie wytwarzanych odchodów zwierzęcych przez okres minimum 6 miesięcy. Wszystkie wyprodukowane w gospodarstwie odchody zwierzęce będą zagospodarowywane jako nawóz naturalny na gruntach własnych Inwestora o powierzchni 38 ha oraz dzierżawionych o powierzchni 90 ha z zapewnieniem dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, zgodnie z art. 105 ust . 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.). Planowane rozwiązania w zakresie gospodarowania wytworzonymi w gospodarstwie nawozami naturalnymi zostały zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2018 r. nr WOO-IV.4220.137.2018.WP.5 i zostaną ujęte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

            Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że zaopatrzenie gospodarstwa w wodę odbywać się będzie poprzez przyłącze z gminnej sieci wodociągowej. Woda w gospodarstwie pobierana będzie na cele technologiczne czyli do pojenia zwierząt oraz mycia budynków. Ścieki bytowe będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika o pojemności około 10 m3 i okresowo wywożone przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia. Pomieszczenie inwentarskie będzie czyszczone za pomocą myjki wysokociśnieniowej, wyłącznie wodą bez użycia środków chemicznych. Niewielkie ilości cieczy powstałej z procesu czyszczenia będą zagospodarowywane wraz z powstającymi na terenie gospodarstwa odchodami zwierzęcymi. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, na terenie działki Inwestora.

 

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, iż odpady magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie odpadów, w wyznaczonym miejscu a następnie przekazane uprawnionym odbiorcom, do dalszego zagospodarowania. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynowane będą w szczelnym pojemniku na upadki, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i zwierząt i odbierane przez specjalistyczne podmioty do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.

            W odniesieniu do zapisów art.63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, h, i oraz j ustawy ooś, uwzględniając charakter, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wody podziemne i powierzchniowe, w tym sfery ochronne ujęć wód i obszary górskie i leśne. Przedsięwzięcie nie będzie miało także wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami przylegającymi do jezior oraz poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie również zlokalizowane na obszarze o dużej gęstości zaludnienia. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy ooś, biorąc pod uwagę zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia nie stwierdzono, aby w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia występowały obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600081, dla której ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych  (JCWP) o kodzie PLRW60002318454 - Kiełbaśnica, o statusie silnie zmieniona część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięci oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz gospodarowania nawozami naturalnymi, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

             Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy ooś stwierdzono, że przedmiotowe gospodarstwo będzie źródłem hałasu pochodzącego od zwierząt, z urządzeń obsługujących budynki inwentarskie oraz w ruchu pojazdów po terenie gospodarstwa. Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że najbliższy teren objęty ochroną akustyczną znajduje się w odległości ok 120 m od planowanego budynku chlewni. Inwestor przewiduje zamontowanie 8 wentylatorów dachowych (2 o średnicy 63 cm, 3 o średnicy 50 cm i 3 o średnicy 40 cm). Istniejące budynki inwentarskie są wentylowane grawitacyjnie. Ze względu na małe i czasów natężenie ruchu pojazdów po terenie gospodarstwa, emisję hałasu do środowiska w wyniku pracy ich silników uznano za pomijalnie niską.  Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, a także odległość od najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 3 lit g ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza, w tym substancji zapachowo czynnych. Głównymi źródłami emisji będą procesy chowu zwierząt. W projektowanym budynku zostanie zastosowany system mechanicznej wentylacji. Zarówno istniejący jak i planowany budynek nie są i nie będą ogrzewane. Inwestor zobowiązany zostanie do wykonania w budynku sprawnego systemu wentylacji , który pozwoli na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w chlewni jak również, aby nie ogrzewać budynku inwentarskiego z wykorzystaniem źródeł powodujących emisje substancji do powietrza oraz stosować środki ograniczające emisję odorów. Uwzględniając przyjęte przez inwestora rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające emisję substancji do powietrza oraz niewielki ruch pojazdów, nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza w rejonie zainwestowania.  

            Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1  pkt 1 lit. b oraz pkt. 3 lit. f ustawy ooś, na podstawie  informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że w związku z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia, w fazie jej eksploatacji nie przewiduje się powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, w szczególności z innymi budynkami związanymi z chowem i hodowlą zwierząt.

            Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę  oraz lokalizację przedsięwzięcia należy stwierdzić, że gospodarstwo nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na stosowanie odpowiedniej wentylacji i zrównoważonej diety, należy stwierdzić, że planowane zabiegi ograniczą emisje substancji do powietrza, a tym samym zminimalizują wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie nie będzie również źródłem emisji z procesów energetycznego spalania paliw, gdyż budynek nie będzie ogrzewany. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja budynku oraz zastosowane materiały i sprawnie działające systemy wentylacji oraz instalacja wodociągowa ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu..

            Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

            Biorąc pod uwagę art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny", który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o 14,6 km, od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub gnijących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, z uwagi na położenie w krajobrazie rolniczym w otoczeniu obszarów wiejskich, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na krajobraz rolniczy w otoczeniu obszarów wiejskich, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na krajobraz, nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania,  jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

            Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Wójt Gminy Godziesze Wielkie stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.    

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                          Józef Podłużny
                                                            Wójt Gminy

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software