Godziesze Wielkie, dnia 20 czerwca 2018 roku

OŚ.6220.2(9)2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku szklarni wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. 76/1; 76/2; 231 obręb geodezyjny Zajączki Bankowe, Gmina Godziesze Wielkie.

Uzasadnienie

W dniu 27.02.2018 r. na wniosek Pana Roberta Chodyły wszczęto postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku szklarni wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. 76/1; 76/2; 231 obręb geodezyjny Zajączki Bankowe, Gmina Godziesze Wielkie. Do ww. wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wymagane załączniki.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71) a zatem jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwość ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie  budynku szklarni wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do prawidłowego funkcjonowania o łącznej powierzchni zabudowy 27225 m2. W skład tej powierzchni wchodzić będzie:

  • - budynek szklarni o wymiarach do 360 m x do 40 m =14400 m2
  • - 6 boksów węglowych o wymiarach każdy do 5 mb x do 5 mb = do 150 m2
  • - budynek magazynowy o wymiarach do 70 mb x do 20 mb = do 1400 m2
  • - kotłownia o wymiarach do 20 mb x do 20 mb = do 400 m2
  • - zbiornik wody (przeciwpożarowy i jednocześnie pełniący funkcję retencyjnego) = do 20 mx do 20 m x do 1,5 h = do 600 m3
  • - komin murowany o wysokości do 32 m

·          - teren utwardzony jako (parkingi, drogi dojazdowe i wyjazdowe) o powierzchni do 10400 m2

  • - Zbiornik bezodpływowy przewidziany na ścieki bytowo - gospodarcze o pojemności 5 m3

Po realizacji przedsięwzięcia w budynku planuje się prowadzić uprawy warzyw (pomidory, ogórki). Budynek szklarni będzie obiektem wielonawowym, zwanym inaczej szklarnią blokową. Uprawa  warzyw trwać będzie przez okres całego roku. Zdolność produkcyjna wyniesie około 300 ton pomidora i 300 ton ogórka w skali roku.

Woda do celów bytowych będzie dostarczana z własnego ujęcia. Woda co celów produkcyjnych będzie dostarczana z nowej studni, którą Inwestor zamierza wykonać na terenie inwestycji. Inwestor oświadczył, że budowa studni, która będzie obsługiwała projektowaną szklarnię, będzie stanowiła osobne przedsięwzięcie i nie jest objęta zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia. Wg „Bilansu wód podziemnych na terenie powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, leszczyńskiego, obornickiego, wągrowieckiego, chodzieskiego, grodziskiego, nowotomyskiego i konińskiego, woj. wielkopolskie, Powiat Kaliski; Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych w Warszawie Oddział w Poznaniu; Poznań lipiec 2002" - na rozpatrywanym obszarze zasoby dyspozycyjne dla poziomu gruntowego w gminie Godziesze Wlkp. wynoszą 252,6 m3/h, a dla poziomu czwartorzędowego wgłębnego 164,0 m3/h. Projektowane ujęcie wody będzie eksploatowane w ramach ww. zatwierdzonych zasobów.

W myśl przepisów obowiązującej Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 z późn. zm.), pobór wód podziemnych w ilości przekraczającej 5 m3/d, stanowi szczególne korzystanie z wód. W związku z powyższym, w celu wykonania urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych, Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodno-prawne (art. 122 ww. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne).

Woda doprowadzana będzie rurami o średnicy 100 mm.

Woda pobierana ze studni projektowanej nie będzie filtrowana. Doprowadzana będzie do budynku szklarni, gdzie mieszana będzie z pożywką i wraz z nią aplikowana bezpośrednio w korzenie warzyw, znajdujące się w wacie. Instalacja doprowadzania wody z pożywką rozciągnięta będzie po całym budynku szklarni. Instalację stanowić będą wężyki o średnicy 0,5 cal. Za ilość dostarczanej wody odpowiedzialny będzie system automatycznego sterowania. Obliczenia zużycia wody na cele podlewania dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70) gdzie zużycie wody w szklarniach w tunelach foliowych wynosi na 1 m2 powierzchni 4,0 dm3. Uprawy szklarniowe trwać będą przez okres od lutego do listopada .

Do obliczeń założono 30 dni / m - c w ciągu roku.

Qr= 30 x 10 miesięcy x 0,4 dm3 = 120 dm3 x 14400 m2 = 1728000 dm3/r. = 1728 m3 (do obliczeń przyjęto całą powierzchnię zadaszoną szklarni, gdzie również uwzględniono drogi komunikacji. Na etapie KIP nie wiadomo do końca jaka będzie powierzchnia przeznaczona pod uprawy a jaka pod drogi komunikacyjne. Dlatego w obliczeniach wzięto pod uwagę całą powierzchnię zadaszoną jako wariant najbardziej niekorzystny. Woda również wykorzystywana będzie do celów związanych z myciem fasady szklarni wewnątrz i na zewnątrz. Ciężko jest podać zużycie wody ponieważ brak jest informacji na temat ilość zużywania wody na 1 m2 powierzchni szkła. Na zewnątrz szkło myte będzie przy użyciu agregatu automatycznego gdzie zostały określone normy czasowe mycia jak i zużycia wody.

 Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą rozprowadzane po terenie do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Odpady będą selektywnie gromadzone w pojemnikach, w zadaszonym i utwardzonym miejscu. Następnie odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu dalszego ich zagospodarowania. Odpady organiczne (zielone) będą przekazywane jako odpad organiczny wyspecjalizowanym firmom w celu dalszego ich zagospodarowania.. Mając na uwadze powyższe, w tym planowane rozwiązania techniczne  i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600081, dla której ocena stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych  (JCWP) o kodzie PLRW600023184689- Pokrzywnica, o statusie naturalna część wód, o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz gospodarowania nawozami naturalnymi, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana również z emisją substancji do powietrza. Emisja ta będzie miała rozproszony i niezorganizowany charakter. Z dokumentacji wynika, że Inwestor zamierza zapewnić ciepło z planowanej kotłowni o sumarycznej mocy 1,5 MW. Kotłownia będzie wyposażona w komin o wysokości 32 m n. p .t. Projektując komin należy stosować wszelkie normy budowlane, które pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowanego obiektu przed katastrofą budowlaną (szczególnie pod kątem wytrzymałości  w sytuacji silnych wiatrów). Kocioł techniczny o mocy 1,5 MW musi spełniać obowiązujące dla tego rodzaju instalacji standardy emisyjne określone w rozporządzeniu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się, aby w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji substancji do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą wynikiem prowadzenia prac budowlano-montażowych oraz poruszania się pojazdów obsługujących budowę. Hałas emitowany na etapie budowy będzie miał charakter odwracalny i okresowy.

Źródłami hałasu  po zakończeniu budowy będą:

- agregaty chłodnicze, w ilości 3 szt. zainstalowane wewnątrz budynku magazynowego

- hałas w niewielkim stopniu będzie emitowany przez ściany i dach tego budynku;

- wózki widłowe - 4 szt. poruszające się po terenie inwestycji, wewnątrz budynku szklarni i budynku magazynowego;

- ruch pojazdów w ilości: 6 pojazdów powyżej 3,5 t na tydzień oraz 14 pojazdów „lekkich", w tym 10 busów do 3,5 t na tydzień;

- brak maszyn i urządzeń technologicznych emitujących hałas zainstalowanych wewnątrz budynków.

 

 Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania w zakresie obsługi szklarni i pakowalni, planowane natężenie ruchu oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e nie przewiduje się aby, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia wiązała się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu używanych materiałów                         i stosowanych technologii. Z uwagi na rodzaj i stosowaną technologię przedsięwzięcia,                   w tym moc kotła, nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne,                w tym kropelkowe nawadnianie, ograniczą również wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e  ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się                        z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny", który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o 14,5 km na północ od przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na gruncie ornym. Analiza złożonej dokumentacji nie wykazała aby Inwestor podczas realizacji przedsięwzięcia prowadził wycinkę drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne i rozproszona zabudowa mieszkaniowa.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków,                       w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Kierując się wymogiem art. 63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku szklarni wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. 76/1; 76/2; 231 obręb geodezyjny Zajączki Bankowe, Gmina Godziesze Wielkie jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

                                                        z up. up. Wójta Gminy
                                                          Alicja Jędrasiewicz
                                                      Zastępca Wójta Gminy

  


Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software