OŚ.6220.7.7.2017                                            Godziesze Wielkie, dnia 06 listopada 2017 roku

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Godziesze Wielkie", planowanej do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, na działce nr 324 obręb geodezyjny Chełmce; działkach nr ewid. 35/1, 36/2, 37/1, 98, 113/1, 114/1, 116/1, 147, 177/1, 178, 179/2 obręb Godziesze Wielkie; 334, 339, 360/1, 361/1, 362/1, 363/1, 364/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 376/3, 376/4, 376/5, 377/1, 379/1, 380/2, 741, 742/2 obręb Saczyn, Gminie Godziesze Wielkie.

Uzasadnienie

W dniu 20.07.2017 r. na wniosek Starostwa Powiatowego w Kaliszu. wszczęto postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Godziesze Wielkie, planowanej do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, na działce nr 324 obręb geodezyjny Chełmce; działkach nr ewid. 35/1, 36/2, 37/1, 98, 113/1, 114/1, 116/1, 147, 177/1, 178, 179/2 obręb Godziesze Wielkie; 334, 339, 360/1, 361/1, 362/1, 363/1, 364/1, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 376/3, 376/4, 376/5, 377/1, 379/1, 380/2, 741, 742/2 obręb Saczyn, Gminie Godziesze Wielkie. Do ww. wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71)  a zatem zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia wzięto pod uwagę wszystkie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Chełmce - Godziesze Wielkie, na terenie gmin Godziesze Wielkie i Opatówek. Roboty budowlane prowadzone będą na odcinku wynoszącym około 5,75 km. W związku z realizacją przedsięwzięcia Inwestor nie przewiduje zmian w przebiegu istniejącej trasy. Droga powiatowa nr 4636P posiada klasę techniczną Z, kategorię ruchu KR2 i prędkość projektową 40 km/h. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wyrównaniu nawierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz ułożenie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego. Szerokość jezdni wyniesie 5,5m. W ramach przedsięwzięcia planowane jest między innymi wykonanie chodników o szerokości od 1,25m do 2,0 m z kostki brukowej, poboczy gruntowych o szerokości 0,8m, wykonanie zatok autobusowych i wymiana konstrukcji nośnej drogi w miejscach zapadlisk i przełomów.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia występują tereny wymagające ochrony akustycznej wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112.). Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 10 m od przebudowywanej drogi jest to zabudowa zagrodowa. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w saldzie istniejącej drogi.   Oszacowano, że natężenie ruchu na przebudowywanej drodze wynosi około 1896 pojazdów lekkich dla pory dnia i 426 pojazdów lekkich dla pory nocy oraz 437 pojazdów ciężkich dla pory dnia i 38 pojazdów ciężkich dla pory nocy. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wzrostu liczby pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku drogi. W czasie realizacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą maszyny pracujące na polu budowy. Inwestor wskazał, że prace te będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Ponadto działania te ustąpią po zakończeniu przebudowy, dlatego można uznać je za pomijalne. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, zlikwidowane zostaną  nierówności, wyrwy i ubytki, co wpłynie również na polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z przedmiotową drogą. Biorąc powyższe, a w szczególności przedstawione natężenie ruchu pojazdów i ograniczeni prędkości ruchu do 40 km/h należy uznać, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, a akustyczne standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane.

Ze złożonej dokumentacji wynika, że wystąpi powiazanie planowanego przedsięwzięcia z innymi drogami szczególnie w rejonie skrzyżowań. Biorąc pod uwagę lokalizację, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazane natężenie ruchu pojazdów w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samy charakterze.

Pojazdy poruszające się po analizowanym odcinku drogi mają stały wpływ na stan powietrza na przedmiotowym obszarze. Mając na uwadze fakt, iż analizowane przedsięwzięcie stanowi przebudowę istniejącego układu drogowego, emisja z niego ma już udział w tle zanieczyszczeń, niezależnie od podjęcia lub nie podjęcia przedmiotowej inwestycji. Odnosząc się  do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ze względu na klasę i kategorię analizowanego odcinka drogi oraz szacowany ruch pojazdów, nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji, w szczególności przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), po za terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.   

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii i katastrof budowlanych. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Planowane przedsięwzięci charakteryzować się będzie oddziaływaniem na klimat. W przypadku omawianej inwestycji emitowany będzie gaz cieplarniany - dwutlenek węgla emitowany w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpi emisja dwutlenku węgla w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robót. Wielkość emisji zależeć będzie od ilości sprzętu zaangażowanego do prac i ich parametrów. Emisja ta będzie stosunkowo niewielka i krótkotrwała, w więc oddziaływanie etapu budowy na klimat będzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery będzie głównie ruch pojazdów spalinowych. Jednakże z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu w skali globalnej na etapie eksploatacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja nawierzchni drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych związanych z prowadzeniem robót ziemnych i układaniem warstw nawierzchni drogi. Powstające na etapie budowy odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe, które wymagałyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych, wytwarzanych przez pracowników budowy. Na etapie budowy pracownicy będą korzystać z przenośnych kabin sanitarnych objętych serwisem podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obsługi. Z treści złożonej dokumentacji wynika, że odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne do rowów przydrożnych i studzienek przydrożnych.

Uwzględniając rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit.  a, b, c, d, g, i, j ustawy ooś stwierdzono, ze teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w pobliżu obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, obszarów przylegających do jezior. Na odcinku 450 m  przedsięwzięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Trasa drogo przebiega po za terenami o dużej gęstości zaludnienia, w śladzie istniejącej drogi.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach o kodzie PLGW600081, ocenie jej stanu ilościowego: dobry, ocenie stanu technicznego: dobry, ocenie zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego : niezagrożona. Ponadto przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PRLW600023184689 „Pokrzywnica" o statusie: naturalna, o dobrym stanie, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PRLW 60001918479 „Prosna od Ołoboku do ujęcia Kanału Bernardyńskiego" o statusie: silnie zmieniona, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę zakres i skalę prac związanych z realizacją przedsięwzięcia system odprowadzania planowanych nawierzchni, sposób postępowania z wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadami, a także klasę i kategorię drogi, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawa ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę  art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów stwierdzono, że przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina rzeki Prosny, dla którego nie ma obowiązujących zakazów, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Najbliżej położonym Obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o ok. 8 km od przedsięwzięcia. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że wzdłuż drogi planowanej do przebudowy znajdują się pobocza oraz przydrożne porośnięte wyłącznie roślinnością trawiastą, sporadycznie występuje roślinność ruderalna. Na odcinku ok 450 m droga przebiega przez tereny leśne. Jednoznacznie określono, że nie przewiduje się usunięcia drzew. Mając na względzie lokalizację zadania w całości w istniejących liniach rozgraniczających  pas drogowy oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na  różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja inwestycji nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, z uwagi na przebudowę istniejącej drogi, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na krajobraz, nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk, nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu oraz nie będzie ono miało wpływu na ciągłość korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia odziaływania, a także możliwość powiazań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.    

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 64. ust. 1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem OŚ.6220.7.3.2017 z 20.07.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem OŚ.6220.6.4.2017 z 20.07.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.35.2017 z 27.07.2017 r. (data wpływu do Urzędu 31.07.2017 r.) przekazał korespondencję zgodnie z właściwością Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Wielkopolskie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię nr DN-NS.9012.1269.2017 z dnia 11.08.2017 r. (data wpływu do Urzędu 14.08.2017 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4240.761.2017.WP.2 z dnia 09.08.2017 r. zawiadomił organ, iż wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, W dniu 23.08.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię znak WOO-IV.4240.761.2017.WP.3 wyraził opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Kierując się wymogiem art. 63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405), mając na uwadze skalę, charakter, stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz po uzyskaniu opinii organów współdziałających nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

                                                                         

                                                                                        Józef Podłużny
                                                                         Wójt Gminy
 

 

Do wiadomości:

1.      Strony postępowania- zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a

2.      BIP Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

3.      Tablica ogłoszeń - sołtys wsi Chełmce, Godziesze Wielkie, Saczyn

4.      Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Godziesze Wielkie

5.      Tablica ogłoszeń - Urząd Miejski Gminy Opatówek

6.      a/a

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software