OŚ.6220.6.9.2017                                            Godziesze Wielkie, dnia 18 września 2017 roku

 

POSTANOWIENIE

          Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzeni oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej przechowalni warzyw z częścią socjalno-biurową o dodatkowe pomieszczenia przechowalni i pakowalni warzyw", planowanej do realizacji przez Krzyś -Mar Krzysztof Juszczak i Mariusz Ściana s.c., Stara Kakawa 95a, 62-872 Godziesze Małe ,na działce nr 81/2 położonej w obrębie geodezyjnym Krzemionka w Gminie Godziesze Wielkie.

Uzasadnienie

W dniu 29.05.2017 r. na wniosek Krzyś -Mar Krzysztof Juszczak i Mariusz Ściana s.c.,  z 26.05.2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej przechowalni warzyw z częścią socjalno-biurową o dodatkowe pomieszczenia przechowalni i pakowalni warzyw na terenie działki o nr. ewid. 81/2, obręb Krzemionka, gmina Godziesze Wielkie. Do ww. wniosku Inwestorzy dołączyli kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71)  a zatem zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia wzięto pod uwagę wszystkie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie pomieszczeń przechowalni i pakowalni warzyw, o łącznej powierzchni 2291,2m2 na terenie działki nr 81/2 obręb Krzemionka, gmina Godziesze Wielkie. W chwili obecnej na przedmiotowym terenie prowadzone jest przechowywanie warzyw. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę istniejącej przechowalni o około 2291m2 oraz utwardzenie terenu o powierzchni około 900m2 . Inwestorzy planują rozszerzyć działalność o przepakowywanie warzyw. W tym celu zamontowane zostaną dwie maszyny (jedna do zabezpieczenia narożnikami i ściągania taśmami mocującymi ręcznie ułożonych stosów kartonów z warzywami i druga do przepakowywania pomidorów z kartonów 6 kg do opakowań o wadze około 0,5 kg). Przeładunek i przechowywanie warzyw będą się odbywać w projektowanym budynku. Przedsięwzięcie będzie polegało na przechowywaniu i pakowaniu pomidorów i ogórków a wydajność linii do pakowania wyniesie ok 1068 ton/rok pomidorów i ogórków łącznie. Zakład będzie pracował przez 9 miesięcy w roku, przez 5 dni w tygodniu. W okresie czerwiec-sierpień czas pracy zostanie wydłużony do 6 dni. Nie przewiduje się pracy zakładu w porze nocnej. Inwestor planuje zatrudnienie około 12 osób, w tym 8 w części magazynowej i 4 w części biurowej.

Woda na potrzeby przedsięwzięcia będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z jej gestorem. Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem zakładu ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone będą przez uprawniony podmiot, do oczyszczalni ścieków. Na terenie zakładu nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Warzywa i opakowania nie będą myte. Hala do pakowania i przechowywania będzie czyszczona w cyklach kilkuletnich co 4-5 sezonów przez firmę zewnętrzną. Wody opadowe i roztopowe z dachów będą rozprowadzane po terenie działki oraz częściowo do zbiornika wód opadowych i wykorzystywane do podlewania zieleni izolacyjnej i ozdobne, a także do spłukiwania dróg transportowych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz z procesu spłukiwania dróg transportowych odprowadzone będą po podczyszczeniu w istniejącym separatorze substancji ropopochodnych do dwóch zbiorników.  Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy ooś wytwarzane w związku z eksploatacją przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach , a następnie będą przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom.

Ze względu na planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo - wodne. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz przewidywane do zastosowania rozwiązania w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, h, i, j ustawy ooś nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży, na obszarach środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych oraz obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW600081. Ocena  jej stanu ilościowego to: dobry, ocena stanu chemicznego: dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: niezagrożony. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PRLW60002318454 „Kiełbaśnica" o statusie silnie zanieczyszczona , o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem, celów środowiskowych. Eksploatacja inwestycji nie będzie się wiązać z korzystaniem z zasobów wód podziemnych w ramach szczególnego korzystania z wód. Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać , że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Odry.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń produkcyjnych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, ze w budynku ogrzewana jest i będzie tylko część socjalno-biurowa  za pomocą ekogroszku. Emisja niezorganizowana substancji do powietrza będzie pochodziła od pojazdów poruszających się po terenie zakładu, których liczba będzie ograniczona do 4 samochodów ciężarowych w porze dnia.  Na terenie planowanego przedsięwzięcia istnieją dwie komory chłodnicze o powierzchni 120 m2 każda oraz jedna komora o powierzchni 160 m2. W ramach realizacji planowanego Inwestorzy przewidują montaż dodatkowych dwóch komór chłodniczych o powierzchni 120 m2 każda. We wszystkich komorach używany będzie nietoksyczny czynnik chłodniczy. Stwierdzono, że ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne, nie przewiduje się jego istotnego wpływu na jakość powietrza w rejonie zainwestowania.

Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Źródłem hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów oraz urządza chłodnicze. Na terenie przedsięwzięcia brak będzie punktowych źródeł hałasu, co oznacza, że wszystkie źródła hałasu zostaną umiejscowione wewnątrz budynków. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok. 65 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. W celu ograniczenia uciążliwości hałasu na najbliżej położonych terenach podlegających ochronie akustycznej, na Inwestorów nałożono warunek ograniczenia ruchu pojazdów wyłącznie do pory dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Biorąc pod uwagę charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, usytuowanie źródeł hałasu w budynkach, a także ruch pojazdów wyłącznie w porze dziennej stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r poz. 112).

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego powiązania oraz kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt.1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, ani nie będzie stwarzać ryzyka katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, osuwisk czy ruchów masowych ziemi. Z uwagi na skalę i rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje się również jej wpływu na zmiany klimatu, ani też wpływu postępujących zmian klimatu na przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.     

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt.1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt2 lit e ustawy ooś, na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego  krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny", który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o 15,5 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa magazynowo - handlowa oraz mieszkaniowa i drogi. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję  ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia odziaływania, a także możliwość powiazań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.    

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 64. ust. 1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem OŚ.6220.6.3.2017 z 19.05.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem OŚ.6220.6.4.2017 z 29.05.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.24.2017 z 16.06.2017 r. (data wpływu do Urzędu 19 czerwca 2017 roku)wydał opinie o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2017 roku (data wpływu do Urzędu 11 sierpnia 2017 roku) nr ON.NS.72.3.24.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu sprostował oczywiste omyłki w opinii sanitarnej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4240.551.2017.WP.1 z dnia 14.06.2017 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a pismem nr WOO-IV.4240.551.2017.WP.2 z dnia 19 czerwca 2017 roku zwrócił się do Wójta Gminy o ponowne przeanalizowanie kwalifikacji planowanej inwestycji. Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem z dnia 07.07.2017 roku podtrzymał swoje stanowisko co do kwalifikacji przedsięwzięcia a Inwestor z dnia 12 lipca 2017 roku przekazał uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 31 lipca 2017 roku nr WOO-IV.4240.551.2017.WP.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ponownie wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 25 sierpnia 2017 roku Inwestor przesłał ponowne uzupełnienie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami pismem nr WOO-IV.4240.551.2017.WP.5 z dnia 14.09.2017 r. wyraził opinie o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Kierując się wymogiem art. 63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej przechowalni warzyw z częścią socjalno-biurową o dodatkowe pomieszczenia przechowalni i pakowalni warzyw na terenie działki o nr. ewid. 81/2, obręb Krzemionka, gmina Godziesze Wielkie jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od treści niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

 

                                                                   Józef Podłużny
                                                                   Wójt Gminy

 

Do wiadomości:

1.      Strony postępowania- zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a

2.      BIP Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

3.      Tablica ogłoszeń - sołtys wsi

4.      Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Godziesze Wielkie

5.      a/a

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software