Godziesze Wielkie, dnia 30 lipca 2018 roku

OŚ.6220.3.2018(9)

POSTANOWIENIE

         Na podstawie art. 123 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmian w planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie stacji paliw oraz stacji diagnostycznej na działce nr 323/20 i 323/22 obręb geodezyjny Wolica, Gmina Godziesze Wielkie.

Uzasadnienie

W dniu 22.02.2018 r. na wniosek Pana Jerzego Staszaka wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw oraz stacji diagnostycznej na działce nr 323/20 i 323/22 obręb geodezyjny Wolica, Gmina Godziesze Wielkie. Do ww. wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wymagane załączniki.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71) a zatem jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwość ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr ewid 323/20 i 323/22 obręb Wolica, gmina Godziesze Wielkie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.10.2012 r. znak OŚ.6220.2011.2012.Wydanie ww. decyzji poprzedzone było pełną oceną oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. W przedłożonych dokumentach inwestor wskazał, iż zmiana decyzji dotyczyć będzie wyłącznie posadowienia jednego podziemnego zbiornika LPG o pojemności 10 m3 zamiast dwóch naziemnych zbiorników o łącznej pojemności 10 m3 oraz zmiany sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z gromadzenia ich w zbiorniku retencyjno-odparowującym na odprowadzanie ich do gruntu poprzez skrzynki rozsączające. Pozostałe warunki zawarte w decyzji z dnia 22.10.2012 r. znak  OŚ.6220.2.2011.2012o środowiskowych uwarunkowaniach pozostaną bez zmian. Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została już dokonana w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia przedmiotowa stacja paliw spełniać będzie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1835 ze zm.).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit d ustawy ooś, mając na uwadze rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz charakter i skalę planowanych zmian nie przewiduje się aby mogły one istotne wpłynąć na emisję substancji do powietrza ani dodatkowymi źródłami hałasu. Nie przewiduje się zmian w poborze wody, zagospodarowaniu ścieków bytowych i odpadów.

Planowany do posadowienia podziemny zbiornik na LPG będzie szczelny, zabezpieczony przed wyciekiem, a cała instalacja będzie hermetyczna.  Zbiornik wyposażony będzie w zawór bezpieczeństwa z zaworem odcinającym, poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego napełnienia 85%, zawory odcinające, zawór napełniający, samoczynnie działające zawory zabezpieczające przed wypływem gazu w przypadku awarii na króćcach fazy ciekłej, zawory zrywające.

Stacja wyposażona zostanie w rozdzielczą sieć kanalizacyjną. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku do podziemnego zbiornika rozsączającego złożonego z 66 sztuk skrzynek rozsączających. Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie. Parametry wprowadzanych ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do wód lub ziemi reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś stwierdzono, iż ze względu na skalę i rodzaj planowanych zmian w fazie eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś, uwzględniając zakres i charakter planowanych zmian, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe.

Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 2 lit k ustawy ooś, według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd nr 81 o dobrym stanie ilościowym i chemicznym niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych dla niej wyznaczonych. Przedsięwzięcie realizowane będzie  na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW60001918479 - Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego, o statusie silnie zmieniona część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Skala i rodzaj planowanych zmian, w szczególności odprowadzanie wód opadowych po ich wcześniejszym podczyszczeniu do gruntu poprzez system skrzynek rozsączających nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Z związku z tym należy uznać, że planowane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Uwzględniając kryteria zawarte w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś przy uwzględnieniu planowanych zmian należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, uwzględniając zmiany w planowanym przedsięwzięciu, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Prosny", który nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Swędrni PHL300034, oddalony o ok 7 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym.  Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, ze realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z dodatkową ingerencją w środowisko przyrodnicze w stosunku do zakresu objętego decyzja, w tym nie będzie wiązać się z wycinką drzew lub krzewów. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz brak dodatkowej ingerencji w środowisko przyrodnicze, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swędrni, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.     

Kierując się wymogiem art. 63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych zmian przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw oraz stacji diagnostycznej na działce nr 323/20 i 323/22 obręb geodezyjny Wolica, Gmina Godziesze Wielkie jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

                                                         Józef Podłużny
                                                           Wójt Gminy

 

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software