OŚ - 7624/2/10                                        Godziesze Wielkie, dnia 08 kwietnia 2010 roku

 

Na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust.1 pkt. 72  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z zm.)). Zakres raportu oddziaływania na środowisko określa art. 66 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1277), należy  również uwzględnić dokładną analizę z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno - ściekowej, hydrogeologii, gospodarki odpadami, ochrony przyrody.

Uzasadnienie

Inwestor Gmina Godziesze Wielkie, ul 11 listopada 10,  62-872 Godziesze Małe wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie oczyszczalni ścieków dla miejscowości Godziesze Małe ( Godziesze Małe dz. nr 425 gmina Godziesze Wielkie).  

W związku z powyższym Wójt Gminy Godziesze Wielkie prowadząc postępowanie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej inwestycji wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem z dnia 30 marca 2010r., znak: ON - NS - 72 /3-25 (1)/10 stwierdził, że jest potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zakres raportu jest określony w art.66 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1277).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 31 marca 2010r. znak: RDOŚ-30-OO.I-66190-350/10/akr stwierdził, ze dla wyżej wymienionej inwestycji winna być przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, zakres raportu określa art. 66 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1277),

Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

Otrzymują:

  • 1. Gmina Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10

62-872 Godziesze Małe

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software