OŚ.6220.5.2016 - 2018                                                 Godziesze Wielkie, dnia 08.02.2018 r.

 

 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

Postanawiam

sprostować z urzędu błąd pisarski zawarty w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ.6220.5.15.2016, z dnia 29.07.2016 r., dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obory bezściółkowej, wolnostanowiskowej o obsadzie 76 DJP, zbiornika na gnojowice wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 572,571/2 obręb Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie", wydanej na rzecz Michała Kulawinka, zam. Godziesze Wielkie, ul. M. Konopnickiej 15, 62-872 Godziesze Małe, w ten sposób, że:

błędny zapis zawarty w wierszu dziesiątym i jedenastym na stronie pierwszej decyzji  w brzmieniu:

„po rozpatrzeniu wniosku z dnia Pana Michała Kulawinka, ul. M. Konopnickiej 15,  62-872 Godziesze Wielkie," 

zastępuje się prawidłowym zapisem w brzmieniu:

„po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Kulawinka, zam. Godziesze Wielkie,  ul. M. Konopnickiej 15, 62-872 Godziesze Małe," 

 

Uzasadnienie

            Podstawę prawną sprostowania decyzji stanowi art. 113 § 1, który stanowi, iż „organ administracji państwowej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy  pisarskie  i rachunkowe oraz inne  oczywiste  omyłki  w  wydanych  przez  ten organ decyzjach."

            W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ.6220.5.15.2016, z dnia 29.07.2016 r., dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obory bezściółkowej, wolnostanowiskowej o obsadzie 76 DJP, zbiornika na gnojowice wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 572,571/2 obręb Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie",  wydanej na rzecz Michała Kulawinka, zam. Godziesze Wielkie, ul. M. Konopnickiej 15, 62-872 Godziesze Małe, popełniono błąd w adresie wnioskodawcy.

          Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie:

        Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 113 § 3 służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem organu wydającego niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Do wiadomości:

  1. BIP Urzędu Gminy Godziesze Wielkie
  2. Tablica ogłoszeń - sołtys wsi
  3. Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Godziesze Wielkie
  4. Skarb Państwa, Starosta Kaliski
  5. Michał Kulawinek,
  6. Tęsiorowski Jerzy,
  7. Paszeka Alicja,
  8. Kulawinek Marcin,
  9. a/a

                                                                                z up. WójtaGminy
                                                                               Alicja Jędrasiewicz
                                                                            Zastępca Wójta Gminy

   

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software