OŚ.6220.10.7.2017                                       Godziesze Wielkie , dnia 05 października 2017r.

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257.) w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) dalej ustawy ooś.

 

UMARZAM

W całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo- usługowego z częścią socjalno-sanitarną, dz. nr ewid. 199 i 256 obręb geodezyjny 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie.

 

U Z A S A D N I E N I E

Inwestor Jacek Raniś zam. Borek, ul. Polna 20 62-872 Godziesze Małe zwrócił się do Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo- usługowego z częścią socjalno-sanitarną, dz. nr ewid. 199 i 256 obręb geodezyjny 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie, które to przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust 1 pkt 52 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71).

 

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach oraz na elektronicznym nośniku elektronicznym zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś,

- kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym realizowane będzie 

   przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,

- uproszczony wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie

   realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

   przedsięwzięcie,

- mapę poglądową.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować:

- budowę budynku magazynowo - usługowego o powierzchni zabudowy do 800m2.

- budowę parkingu oraz dróg dojazdowych o łącznej powierzchni 1600m2.

- w budynku składowane będą wyłącznie warzywa i owoce, nie będzie składowania produktów mięsnych,

- nie przewiduje się instalacji do pakowania i puszkowania

- planowana inwestycja nie wymaga wyburzeń, wycinek drzew i krzewów czy rekultywacji terenu

Łączna powierzchnia zabudowana po realizacji inwestycji wyniesie ok. 0,27 ha.

W dniu 06 września 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo- usługowego z częścią socjalno-sanitarną, dz. nr ewid. 199 i 256 obręb geodezyjny 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu, wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz przekazano sołtysowi w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa w pobliżu planowanej realizacji inwestycji - zgodnie z art. 21 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie rozpatrywane zostało dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71).

 

W toku postępowania administracyjnego na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm., zwana dalej „ustawą ooś",w dniu 06.09.2017 r., Wójt Gminy Godziesze Wielkie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku jej stwierdzenia o podania zakresy raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-IV.4240.924.2017.DG.1 z dnia 27.09.2017r. zwrócił uwagę, że planowane przedsięwzięcie nie przekracza progów określonych w § 3 ust. Pkt 52a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem z dnia 27 września 2017 roku (data wpływu do Urzędu 28 września 2017r) nr ON.NS.72.3.49.2017 również potwierdził, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do katalogu ww. Rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 52 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 71) ujęto zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznym, lub magazynową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody. Omawiana inwestycja nie przekracza progu 0,5 ha a tym samym nie należy do przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

 

W związku z powyższym tut. organ rozpatrzył przedmiotowy wniosek w oparciu o przepis art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że „gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części".

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

                                                        Józef Podłużny
                                                         Wójt Gminy

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software