Godziesze Wielkie, dnia 07 sierpnia 2018 roku

OŚ.6220.3.2018(11)

DECYZJA

 

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust.1, ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405) dalej ustawy ooś, w związku z art. 104, 106 oraz 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Staszaka w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.10.2012 r. znak OŚ.6220.2011.2012

 

orzekam

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw oraz stacji diagnostycznej na działce nr 323/20 i 323/22 obręb geodezyjny Wolica, Gmina Godziesze Wielkie w następujący sposób:

zmienia się treść:

w pkt I.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Do magazynowania paliw wykorzystane będą zbiorniki : podziemny o pojemności 32 m3 oraz podziemny zbiornik na LPG o pojemności 10 m3."

w pkt I.2. podpunkt 16 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- ścieki opadowe i roztopowe z pola dystrybucji paliw płynnych, przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjno-odparowującego podczyszczać w separatorze koalescencyjnym węglowodorów ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym minimum 1,5 l/s".

na:

Pkt I.1. „Do magazynowania paliw wykorzystane będą zbiorniki : podziemny o pojemności 32 m3 oraz dwa naziemne o łącznej pojemności 10 m3"

Pkt I.2 podpunkt 16 - „ wody opadowe i roztopowe z pola dystrybucji paliw płynnych, przed odprowadzeniem do podziemnego zbiornika rozsączającego złożonego z 66 szt. skrzynek typu Azura, podczyszczać w separatorze koalescencyjnym węglowodorów ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym minimum 1,5 l/s".

Zmianie ulega również załącznik nr 1 do decyzji Nr OŚ.6220.2.2011.2012 z dnia 22 października 2012 r. w sposób, że zdanie:

W celu magazynowania paliw zastosowany zostanie jeden podziemny zbiornik wielokomorowy o łącznej pojemności 32 000 litrów oraz dwa naziemne szczelne zbiorniki na LPG o łącznej pojemności 10 000 litrów."

zastępuje się zdaniem:

W celu magazynowania paliw zastosowany zostanie jeden podziemny zbiornik wielokomorowy o łącznej pojemności 32 000 litrów oraz jeden podziemny szczelny zbiorniki na LPG o pojemności 10 000 litrów."

 

Uzasadnienie

W dniu 22 lutego 2018 roku  do Urzędu Gminy Godziesze Wielkie wpłynął wniosek Pana Jerzego Staszaka, Kuczewola 15, 62-865 Szczytniki o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 22 października 2012 roku znak: OŚ.6220.2.2011.2012 dla przedsięwzięcia pn. „budowa stacji paliw oraz stacji diagnostycznej na działce nr 323/20 i 323/22 obręb geodezyjny Wolica, Gmina Godziesze Wielkie. Tutejszy Urząd wszczął dnia 01 marca 2018 roku postępowanie informując o tym strony postępowania. 


W czasie trwania postępowania strony miały zapewniony czynny udział w nim na każdym jego etapie zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również społeczeństwo poprzez podawanie do publicznej wiadomości wszystkich dokumentów związanych z każdym etapem postępowania poprzez umieszczanie ich w sposób zwyczajowy na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w ustawowym terminie przewidzianym dla stron nie wpłynęły zażalenia.

Zgodnie z art. 155 k.p.a decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym, zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek:

-   zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził),

- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych - w tym przypadku przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

- za jej zmianą przemawia ważny interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do dokończenia realizowanej inwestycji.

         Zakres zmian ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmie zmianę dwóch zbiorników naziemnych na LPG na jeden podziemny o pojemności 10 m3 oraz zastąpienie zbiornika retencyjno- odparowującego na zbiornik rozsączający wody opadowe i roztopowe złożony z 66 szt. skrzynek typu Azura.  Pozostałe parametry inwestycji pozostają bez zmian.     

Z uwagi na art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) organ dokonał ponownie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia, które zakwalifikowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia, stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

W związku z powyższym na podstawie art 64 ust. 1 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 z poźn. zm. ), Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem znak sprawy: OŚ.6220.3.2018(4) z dnia 01.03.2018 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, pismem znak sprawy: OŚ.6220.3.2018(3) z dnia 01.03.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem znak sprawy : OŚ.6220.3.2018(5) z dnia 01.03.2018r do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem z dnia 14.03.2018 r. znak: ON.NS.72.3.14.2018 wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest wymagane.

         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  pismem z dnia 20.03.2018 r. znak: WOO-IV.4220.212.2018.MW również wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

           Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu pismem z dnia 18.04.2018 r. (data wpływu do Urzędu 23.04.2018 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

       Po zapoznaniu się z ww. opiniami jak również po przeanalizowaniu założeń planowanego przedsięwzięcia, w dniu 30.07.2018 r. organ wydał postanowienie znak OŚ.6220.3.2018(9) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Zmiany w planowanym przedsięwzięciu nie wpłyną negatywnie na środowisko. Zbiornik podziemny będzie tak samo zabezpieczony przed wyciekiem jak naziemny. Nie spowoduje zagrożenia dla gleby i wody. Cała instalacja będzie instalacją hermetyczną, w czasie przypadkowych wycieków gaz LPG paruje i jest rozrzedzany w powietrzu, nie powodując zanieczyszczenia gleby. Natomiast zmiana sposobu zagospodarowania wód opadowych
i roztopowych przez ich odprowadzenie do podziemnego zbiornika rozsączającego złożonego z 66 szt. skrzynek typu Azura (zamiast odparowywania) jest rozwiązaniem korzystniejszym środowiskowo i zgodnym z zapisami § 12 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 2 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, w którym nakazano preferować naturalny gruntowy odpływ wody opadowej. Regulacje tego sposobu postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi podlegają przepisom szczegółowym. W związku z tym Inwestor uzyskał pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Dokonane zmiany oceniono pozytywne względem poprzednich założeń, gdyż zwiększy się teren zielony na działce ze stacją - przykrycie zbiornika podziemnego trawnikiem zamiast utwardzenia terenu przy zbiornikach naziemnych.- oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w miejscu przedsięwzięcia.

     W związku z powyższym przedmiotowa zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od treści niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Zgodnie z art.127 a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publiczne, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

                                                                              Józef Podłużny
                                                                              Wójt Gminy

 

Do wiadomości:

1.       Jerzy Staszak

2.       Edmund Sudolski

3.       Powiat Kaliski - drogi powiatowe

4.       a/a

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software