WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.11.2022                                                         Godziesze Wielkie, 23 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nN-0,4 kV na terenie działek nr ewid. 203, 293/4, 293/2, 294, 295, 296, 297, 425, 298, 299, 300/2, 300/1, 301, 302, 550, 551, 552, 303, 304, 553, 305, obręb 0002 Biała, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software