IK.6733.12.2022                                                                                        Godziesze Wielkie, 27 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Kompleksowej zmianie sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej – Etap I” posadowieniu doziemnych zbiorników gazu płynnego, wolnostojących gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i kotłów gazowych kondensacyjnych na terenie działek nr ewid. 296/8 i 297/9 obręb 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie.

Z up. Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz
Z-ca Wójta Gminy


Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software