IK.6733.13.2022                                                                            Godziesze Wielkie, 23 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.13.2022 wydaną w dniu 23 września 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej, gmina Godziesze Wielkie” na terenie działek nr ewid. 575/2 i 577/2 obręb 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software