WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.14.2022                                                                           Godziesze Wielkie, 20 września 2022 r.

                                                                  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 229, 230/5, 230/1, 230/4 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                 

z up. Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz
Z-ca Wójta Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software