WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.15.2022                                                                                Godziesze Wielkie, 20 września 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 108 i 138/1 obręb 0015 Sobocin oraz działek nr ewid. 384 i 395 obręb 0007 Józefów, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                 

z up. Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz
Z-ca Wójta Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software