IK.6733.4.2022                                                                                           Godziesze Wielkie, 05 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.4.2022 wydaną w dniu 05 maja 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 119, 229/5, 229/17 obręb 0003 Borek oraz działek nr ewid. 173, 168/1 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software