IK.6733.6.2022                                                                                    Godziesze Wielkie, 27 maja 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503)


zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.6.2022 wydaną w dniu 27 maja 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN w związku z przyłączeniem do sieci gospodarstwa ogrodniczego na dz. nr ewid. 53 i 54 w m. Rafałów na terenie działek nr ewid. 199, 159, 146/1, 157, 158/2, 195, 139, 68, 69 obręb 0010 Kakawa Stara, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software