OGŁOSZENIE

o konsultacjach w sprawie założeń do

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wolica"

Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 pkt.1-5. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w dniach 21 i 22 czerwca 2012r. w Domu Ludowym w Wolicy odbędą się konsultacje w sprawie założeń do wyżej wymienionego planu.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do koncepcji projektu w następujący sposób:

1) w dniu 21.06.2012 roku w godzinach od 1000 do 1200 - I część

                                                            1200 do 1400 - II część

                                                            1400 do 1600 - III część

2) w dniu 22.06.2012 roku w godzinach od 1000 do 1200 - IV część

                                                            1200 do 1400 - V część

                                                            1400 do 1600 - VI część.

Szczegółowy podział miejscowości na wyżej wymienione części w załącznikach:

I część, II część, III część, IV część, V część, VI część

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software