IK.6733.6.2023                                                                                                                            Godziesze Wielkie, 20 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.6.2023 wydaną w dniu 20 lipca 2023 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kW dla obiektu oczyszczalni ścieków na terenie działki nr ewid. 426/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

Z up. Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz
Z-ca Wójta Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software