WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

IK.6733.8.2022                                                                                              Godziesze Wielkie, 27 kwietnia 2022 r.
                      

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie siłowni zewnętrznej w miejscowości Borek w ramach operacji pn. „Stworzenie warunków dla poprawy realizacji zadań w zakresie kultury i rekreacji dla społeczności gminy Godziesze Wielkie” na terenie działki nr ewid. 117/1 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software