WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

IK.6733.9.2022                                                                                Godziesze Wielkie, 27 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 741, 748, 729, 737, 511 obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software