IK.6733.8.2023                                                                                                                         Godziesze Wielkie, 08 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 226/21, 226/15, 226/13 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software