Ogłoszenie nr 583304-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Gmina Godziesze Wielkie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10 , 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 627 611 053.
Adres strony internetowej (URL): www.godzieszewielkie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.godzieszewielkie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.godzieszewielkie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich; Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie
Numer referencyjny: IK.U.271.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część nr 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm - 217,20 mb, b) budowę odgałęień kanalizacyjnych PVC Ø160 mm - 16,50 mb (6 szt.). Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 1a, 2) „Opis techniczny - załącznik nr 1b, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1c, 4) Przedmiar robót - załącznik nr 1d, 5) Pozwolenie na budowę – załącznik nr 1e. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty ziemne, 3) odwadnianie gruntów, 4) inżynieria lądowa i wodna, 5) roboty budowane w zakresie budowy rurociągów, 6) kładzenie rurociągów, 7) rozbiórka elementów dróg, 8) odtworzenie nawierzchni drogowej, 9) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 10) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 11) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, 12) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 13) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 14) wykonania dokumentacji powykonawczej, 15) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Część nr 2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wolica Zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 określa łączne wykonanie następujących zadań obejmujące: 1. Budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm - 29,00 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PVC Ø110 mm - 274,00 mb, c) budowa przepompowni ścieków PS (montaż, uruchomienie, przeszkolenie obsługi oraz podłączenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS funkcjonującego w Gminie Godziesze Wielkie) - 1 szt. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 2a, - Opis techniczny - załącznik nr 2b, - Opis techniczny wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2c, - Karta doborowa przepompowni – załącznik nr 2 d, - Rysunek – przepompownia ścieków – załącznik nr 2e, - Rysunek – projekt wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2f, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2g, - Przedmiar robót - załącznik nr 2h, - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 2i. 2. Budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa przyłączy kanalizacyjnych - 26 szt., b) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 564,5mb, c) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite) - 82,5 mb, d) budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 33 szt., e) włączenie instalacji budynków - 28 szt., f) likwidacja istniejących osadników (szamb) - 2 szt., g) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - 9,0 m2, h) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej - 12,0 m2. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 3a, - Charakterystyka robót - załącznik nr 3b, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 3c, - Przedmiar robót - załącznik nr 3d. 3. Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 89,90 mb w miejscowości Wolica od istniejącej studni S141 do studni S142 (zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II – Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica) – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm - 66,40 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm (odgałęzienia od kanału głównego do granicy posesji prywatnych zakończonych korkami) - 23,50 mb, c) budowa studni kanalizacyjnej betonowej D1000 - 1 szt. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 4a, - Opis techniczny - załącznik nr 4b, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 4c, - Przedmiar robót - załącznik nr 4d, - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 4e, - Pozwolenie na budowę zamienne – załącznik nr 4f. Uwaga! Oferent składający ofertę na Część nr 2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wolica, obejmującą zadania: 1. Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica, 2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, 3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 89,90 mb w miejscowości Wolica od istniejącej studni S141 do studni S142 - zobowiązany jest do wpisania w formularzu ofertowym łącznej ceny dla wszystkich w/w zadań oraz załączenia do oferty 3 szt. kosztorysu ofertowego dla każdego z zadań w ramach tej części. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie obejmuje wszystkich zadań. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty ziemne, 3) odwadnianie gruntów, 4) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, 5) inżynieria lądowa i wodna, 6) roboty budowane w zakresie budowy rurociągów, 7) kładzenie rurociągów, 8) rozbiórka elementów dróg, 9) odtworzenie nawierzchni drogowej, 10) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 11) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 12) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, 13) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 14) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 15) wykonania dokumentacji powykonawczej, 16) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 2, 3, 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45111240-2

45231110-9

45231340-2

45232410-9

45233142-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w wysokości do 150 000,00 zł brutto - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP – dla Części nr 2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-11

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej (1) kanalizację sanitarną o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto – dla Części nr 1. 2. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej (1) kanalizację sanitarną o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto – dla Części nr 2. 3. Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 3.1. co najmniej jedną (1) osobą - Kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu budową – dla Części nr 1 oraz dla Części nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2020 r., poz. 220).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowią załączniki nr 9 do SIWZ (dla Części nr 1) oraz nr 10 do SIWZ (dla Części nr 2). 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowią załączniki nr 11 do SIWZ (dla Części nr 1) oraz nr 12 do SIWZ (dla Części nr 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):


Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego ofercie - nastąpić może zmiana polegająca na zastąpieniu osób wskazanych w ofercie innymi osobami o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; b) przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas wynikający z zaistnienia następujących okoliczności dotyczących Zamawiającego, o ile mają lub będą miały wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy: - opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, opóźnienie w przekazaniu dokumentacji Robót budowlanych będących Przedmiotem umowy (np. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych); konieczności ograniczenia Przedmiotu umowy, w szczególności jego zakresu, ilości, pominięcia poszczególnych Robót budowlanych lub ich elementów, części, zmiany kolejności realizacji Robót budowlanych; c) przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o czas opóźnienia Wykonawcy będącego następstwem okoliczności od niego niezależnych, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy tj. wystąpienie siły wyższej, klęski żywiołowej, opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; d) wystąpienie możliwości podłączenia nowych obiektów, które powstały po zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej oraz robót towarzyszących związanych z tą czynnością; 2. Zmiana zawartej umowy może nastąpić także, gdy: a) nastąpi zmiana stawki podatku VAT/zasad obowiązywania, w takim przypadku Wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmienia się Wynagrodzenie brutto po zawarciu pisemnego aneksu do umowy, b) w czasie realizacji Przedmiotu umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Przedmiotu umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana umowy dostosowująca go do zmienionych przepisów pod warunkiem zachowania zasad korzystnych dla Zamawiającego i uwzględniająca jego interes ekonomiczny mając na uwadze koszty realizacji Przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, tel. 62/7611089, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich jest Pan Sebastian Strzech, kontakt: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Zamawiający informuje, iż wykonawca podpisując się pod ofertą podpisuje się jednocześnie pod oświadczeniem dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm - 217,20 mb, b) budowę odgałęień kanalizacyjnych PVC Ø160 mm - 16,50 mb (6 szt.). Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 1a, 2) „Opis techniczny - załącznik nr 1b, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1c, 4) Przedmiar robót - załącznik nr 1d, 5) Pozwolenie na budowę – załącznik nr 1e. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty ziemne, 3) odwadnianie gruntów, 4) inżynieria lądowa i wodna, 5) roboty budowane w zakresie budowy rurociągów, 6) kładzenie rurociągów, 7) rozbiórka elementów dróg, 8) odtworzenie nawierzchni drogowej, 9) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 10) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 11) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, 12) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 13) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 14) wykonania dokumentacji powykonawczej, 15) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45232410-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wolica

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 określa łączne wykonanie następujących zadań obejmujące: 1. Budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 mm - 29,00 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PVC Ø110 mm - 274,00 mb, c) budowa przepompowni ścieków PS (montaż, uruchomienie, przeszkolenie obsługi oraz podłączenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS funkcjonującego w Gminie Godziesze Wielkie) - 1 szt. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 2a, - Opis techniczny - załącznik nr 2b, - Opis techniczny wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2c, - Karta doborowa przepompowni – załącznik nr 2 d, - Rysunek – przepompownia ścieków – załącznik nr 2e, - Rysunek – projekt wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2f, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2g, - Przedmiar robót - załącznik nr 2h, - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 2i. 2. Budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa przyłączy kanalizacyjnych - 26 szt., b) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø160 SN8 (lite) - 564,5mb, c) budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV Ø200 SN8 (lite) - 82,5 mb, d) budowa studzienek kanalizacyjnych DN 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym fi 315 typu D400 - 33 szt., e) włączenie instalacji budynków - 28 szt., f) likwidacja istniejących osadników (szamb) - 2 szt., g) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - 9,0 m2, h) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej - 12,0 m2. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 3a, - Charakterystyka robót - załącznik nr 3b, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 3c, - Przedmiar robót - załącznik nr 3d. 3. Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 89,90 mb w miejscowości Wolica od istniejącej studni S141 do studni S142 (zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II – Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica) – zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm - 66,40 mb, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm (odgałęzienia od kanału głównego do granicy posesji prywatnych zakończonych korkami) - 23,50 mb, c) budowa studni kanalizacyjnej betonowej D1000 - 1 szt. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ, na którą składają się: - „Plan zagospodarowania terenu” - załącznik nr 4a, - Opis techniczny - załącznik nr 4b, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 4c, - Przedmiar robót - załącznik nr 4d, - Pozwolenie na budowę – załącznik nr 4e, - Pozwolenie na budowę zamienne – załącznik nr 4f. Uwaga! Oferent składający ofertę na Część nr 2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wolica, obejmującą zadania: 1. Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica, 2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, 3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 89,90 mb w miejscowości Wolica od istniejącej studni S141 do studni S142 - zobowiązany jest do wpisania w formularzu ofertowym łącznej ceny dla wszystkich w/w zadań oraz załączenia do oferty 3 szt. kosztorysu ofertowego dla każdego z zadań w ramach tej części. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie obejmuje wszystkich zadań. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty ziemne, 3) odwadnianie gruntów, 4) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, 5) inżynieria lądowa i wodna, 6) roboty budowane w zakresie budowy rurociągów, 7) kładzenie rurociągów, 8) rozbiórka elementów dróg, 9) odtworzenie nawierzchni drogowej, 10) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 11) wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, 12) powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, 13) powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, 14) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 15) wykonania dokumentacji powykonawczej, 16) przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 2, 3, 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45232410-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

UWAGA!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 5-15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 5-15 - zmiana 17.09.2020 r.

  

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa dla Części nr 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki, na którą składa się: 

 

           Plan zagospodarowania terenu - załącznik nr 1a,     

           Opis techniczny - załącznik nr 1b,     

           Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1c,   

  
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa dla Części nr 2 Poprawa gospodarki wodno-śckiekowej w miejscowosci Wolica, Zadanie: Budowa przepompowni scieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica, na którą składa się: 

 

           Plan zagospodarowania terenu - załącznik nr 2a,

           Opis techniczny-  załącznik nr 2b,

           Opis techniczny wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2c,

           Karta doborowa przepompowni – załącznik nr 2 d,

           Rysunek – przepompownia ścieków – załącznik nr 2e,

           Rysunek – projekt wewnętrznej linii zasilającej – załącznik nr 2f,

           Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2g,

           Przedmiar robót - załącznik nr 2h,

           Pozwolenie na budowę – załącznik nr 2i.

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa dla Części nr 2 Poprawa gospodarki wodno-śckiekowej w miejscowosci Wolica, Zadanie: Budowa przyłaczy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wolica, na którą składa się: 

 

           Plan zagospodarowania terenu - załącznik nr 3a,

           Charakterystyka robót-  załącznik nr 3b,

           Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 3c,

           Przedmiar robót - załącznik nr 3d.

 

           

 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja projektowa dla Części nr 2 Poprawa gospodarki wodno-śckiekowej w miejscowosci Wolica, Zadanie: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 89090 mb w miejscowości Wolica od istniejacej studni S141 do studni S142na którą składa się: 

 

  

 

           Plan zagospodarowania terenu - załącznik nr 4a,

 

           Opis techniczny-  załącznik nr 4b,

 

           Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 4c,

 

           Przedmiar robót - załącznik nr 4d,

           Pozwolenie na budowę - załącznik nr 4e,

           Pozwolenie na budowę zamienne - załacznik nr 4f.

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software