Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na
„Przebudowę dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie
 o długości 5,820 km"

Znak sprawy: ZP/341/2/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Godziesze Wielkie,

 ul. 11 Listopada nr 10,

 62-872 Godziesze Małe

Regon:  250855162

NIP : 968 08 72 984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl/

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 062/76-11-089, fax: 062/76-11-053

2. Osoby uprawnione do kontaktów:

Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

Telefon: 062/76-11-089 w. 31, fax: 062/76-11-053

Nr lokalu: pokój nr 12

Imię i nazwisko: Dorota Kozica

Telefon: 062/76-11-089 w. 24, fax: 062/76-11-053

Nr lokalu: pokój nr 6

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu : 8.00 - 15.00

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy gminami Brzeziny i Godziesze Wielkie w miejscowościach Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Kolonia Kakawa, Nowa Kakawa o długości 5,820 km. W ramach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni MMA na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dwustronnymi żwirowymi poboczami. Na wszystkich odcinkach przewiduje się wykonanie jezdni
o szerokości 4,0 m. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe przez jedno
i dwustronne pochylenie jezdni w kierunku rowów odwadniających

4. Miejsce realizacji:
Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Kolonia Kakawa, Nowa Kakawa

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 31.08.2009 r. od daty podpisania umowy.

9. Informacje na temat wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  • a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S.A. 16 1020 2212 0000 5902 0027 6626,
  • b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  • c) gwarancjach bankowych,
  • d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena (koszt): 100%
11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
11.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  znajduje się na stronie           internetowej  http://pgodzieszew.wokiss.pl/

11.2 - w siedzibie zamawiającego, nr pokoju 12


12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.
Termin składania ofert upływa w dniu 02 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 kwietnia 2009 r. o godz. 9:15.

13. Termin związania ofertą:
30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) prowadzą działalność w branży budowlanej drogowej,

2) wykonali przebudowę dróg o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł netto
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.,

3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

15 . Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

- kosztorys ofertowy - załącznik nr 2

- formularz oświadczenia - art. 17 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3

- formularz oświadczenia - art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 4

- formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków - załącznik nr 5

- podpisany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

- kwestionariusz kwalifikacji technicznych - załącznik nr 7

- harmonogram rzeczowo - finansowy - załącznik nr 8

- wykaz wykonanych w okresie 01.01.2007 - 31.12.2008 podobnych robót budowlanych drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 9

- zestawienie wyposażenia - załącznik nr 10

- plan pracy i program - załącznik nr 11

- oświadczenie dotyczące norm technicznych masy asfaltowej - załącznik nr 12,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- koncesja , zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają
 z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- dokumenty stwierdzające, że osoby , które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

- dokument potwierdzający wniesienie wadium.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.23 -7

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 11.03.2009 r. pod numerem 58142 - 2009

                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                   /-/ Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software