Rejon I

Godziesze Wielkie dnia 27 listopada 2014 r.

ZP.271.158.I.2014

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015 „ - rejon 1

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Socjalna „Nasza Firma" z siedziba w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania SIWZ, nie podlega odrzuceniu , uzyskał 100 punktów w ocenie wniosku.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono złożonej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1)a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta niezwłocznie

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                                      Józef Podłużny

 

 

Rejon 2

                Godziesze Wielkie dnia 27 listopada 2014 r.

ZP.271.158.II.2014

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2014/2015 „ - rejon 2

I . INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnie Socjalną „Nasza Firma"

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe

 

UZASADNIENIE

Podstawą prawna odrzucenia oferty jest art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, który stanowi : „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3"

Zgodnie z art. 87 ust.1 w/w ustawy  Zamawiający wymagał złożenia wyjaśnień od wykonawcy.

Wyjaśnienia wykonawca złożył w dniu 21.11.2014r., które w znacznej części zmieniają treść oferty

- co spowodowało odrzucenie złożonej oferty .

 

II. INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Knop Wojciech

Godziesze Małe, ul. Ostrowska 26, 62-872 Godziesze Małe.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną, nie podlegającą odrzuceniu i uzyskał 100 punktów.

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 4 grudnia 2014r. 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                                      Józef Podłużny

 

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software