WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 02 luty 2015 r.
  GODZIESZE WIELKIE

 

       ZP 271.4.2015

 

Ogłoszenie o wyniku II przetargu na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie"

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 28.01.2015 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 9 złożoną przez 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z siedzibą w:  
ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych 
w SIWZ, czyli:

 

  1. Kryterium  „cena”:

 

             Cena oferty o najniższej cenie

X 90

  Cena oferty badanej

 

  1.  Kryterium  „okres gwarancji jakości”:

 

           Okres gwarancji badanej oferty (w m-cach)

X 10

  Najdłuższy okres gwarancji, tj. 60 m-cy

 

 

Oferta nr 1   SKANSKA S.A.
                      Oddział Budownictwa Inżynieryjnego

                      ul. Gen. Józefa Zajączka 9
                      01 –518 Warszawa
                        - w kryterium „cena” -  uzyskała 53,43 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  63,43

 

Oferta nr 2   Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o
                      HYDROWAT – Lider Konsorcjum
                      ul. Stodolniania 91

                      62 –500 Konin
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 59,19 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  69,19

 

Oferta nr 3   P.P.H.U. SILVER
                      Jarosław Chmielewski
                      ul. Lidzbarska 11

                      60 –461 Poznań
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 57,92 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  67,92

 

Oferta nr 4   Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
                      „BUDMEX” A neta Wawrzyniak

                      62 –704 Kawęczyn 89
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 52,76 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  62,76

 

Oferta nr 5   EKO-NAJ
                      Artur Różewicz
                      ul. Sosnowa 5a

                      62 –800 Kalisz
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 71,20 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 8,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  79,20

 

Oferta nr 6   Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane RAWO
                      Przemysław Rakiewicz
                      ul. Broniewskiego 18

                      62 –740 Tuliszków
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 62,57 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  72,57

 

Oferta nr 7   MELIKAN s.c.
                      ul. Długa 40

                      63 –400 Ostrów Wielkopolski
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 80,59 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  90,59

 

Oferta nr 8   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
                      DROBUD S.A.
                      ul. Poznańska 71a

                      63 –200  Jarocin
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 61,27 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  71,27

 

Oferta nr 10  Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego                     
                      Tadeusz Wawrzyniak
                      ul. Poznańska 70

                      62 –740 Tuliszków
                     - w kryterium „cena” -  uzyskała 85,59 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  95,59

 

Oferta nr 11  Budownictwo Inżynieryjne PERZ s.c.
                      ul. Staroprzygodzka 25

                      63 –400 Ostrów Wielkopolski
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 69,63 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  79,63

 

Oferta nr 12  FUR – BUD Joanna Furmaniak–Misiak, Karol Misiak s.c.                      
                      ul. Górki 5b

                      63 –210 Żerków
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 62,32 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  72,32.

 

Oferta nr 13  P.P.H.U. JUSKOWIAK
                     H. Juskowiak – Lider Konsorcjum
                      Nowa Wieś 123

                      63 –708 Rozdrażew
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 85,37 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  95,37

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 9 luty 2015 r., pod warunkiem dokonania przez wybranego Wykonawcę formalności, o których mowa w pkt. XVI SIWZ „Informacja o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia”.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software