Godziesze Wielkie dnia 04.03.2016 r.

     WÓJT GMINY 
GODZIESZE WIELKIE

     ZP.271.14.2016                                          

 

            Ogłoszenie o wyniku przetargu na

Przebudowę drogi gminnej nr 675903P Krzemionka – Stara Kakawa”

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 26.02.2016 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez 
Zakład Budowlany Henryk Mocny  z siedzibą w:  ul. Polna 29, 98-235 Błaszki.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych 
w SIWZ, czyli:

 

  1. Kryterium  „cena”:

 

Najniższa cena brutto z ofert

x 90 % x 100

  Cena brutto oferty badanej

 

  1.  Kryterium  „okres gwarancji”:

 

                  Okres gwarancji oferty badanej     

x 10% x 100

  Najdłuższy termin okresu gwarancji z ofert

 

 

Oferta nr 1   SKANSKA S.A.
                      Oddział Budownictwa Inżynieryjnego

                      ul. Gen. Józefa Zajączka 9
                      01 –518 Warszawa
                        - w kryterium „cena” -  uzyskała 80,94 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  90,94

 

Oferta nr 2   Zakład Budowlany Henryk Mocny
                      ul. Polna 29

                      98 –235 Błaszki
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 90,00 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  100,00

 

Oferta nr 3   Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA
                      ul. Noskowska 3-5

                      62 –800 Kalisz
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 83,03 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  93,03

 

Oferta nr 4   Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
                      „EKO-INŻYNIERIA”

                       ul. Bema 186
                       63 –400 Ostrów Wielkopolski
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 71,72 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  81,72

 

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowany termin podpisania umowy: 15.03.2016r.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                        /-/ Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software