Godziesze Wielkie dnia 05.07.2016 r.

     WÓJT GMINY 
GODZIESZE WIELKIE

     ZP.271.84.2016                                          

 

            Ogłoszenie o wyniku przetargu na

Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na utwardzeniu destruktem”

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 05.07.2016 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę
„SIDROG” Sp. z o.o.  z siedzibą w:  Domaniew 9, 98-235 Błaszki.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych w SIWZ, czyli:

 

  1. Kryterium „cena”:

 

Cena najniższej oferty

x 90

  Cena oferty badanej

 

  1.  Kryterium  „okres gwarancji jakości”:

 

                  Okres gwarancji oferty badanej     

x 10

 Najdłuższy okresu gwarancji

 

 

Oferta nr 2   P.H.U. VattenBud Maciej Łuczak

                      ul. Sienkiewicza 21 
                      99 –210 Uniejów
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 74,70 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 2,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  76,70

 

Oferta nr 3   INFRAKOM KOŚCIAN  Sp. z o.o., spółka komandytowa

                      Lider Konsorcjum
                      ul. F. Nowowiejskiego 4

                      64 –000 Kościan
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 66,60 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 2,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  68,60

 

Oferta nr 4   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA”

                      Maria Dejneka

                       ul. Legionów 27
                       62 –800 Kalisz
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 89,10 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 2,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  91,10

  

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowany termin podpisania umowy: 12.07.2016r.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                              Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software