WÓJT GMINY                                          Godziesze Wielkie, dnia 06 maja 2014 r.

GODZIESZE WIELKIE

 

   ZP 271.28.2.2014

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na

              „Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i nr 675957P w Godzieszach Małych".

 

 

Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 18.04.2014 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z siedzibą w:  ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

 

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

 

 

 

Oferta nr 2 złożona przez

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.
z siedzibą w:  ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz.

uzyskała 85,15 pkt.

 

Oferta nr 3 złożona przez

BUDKOM PPHU

z siedzibą w: ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

uzyskała 90,88  pkt.

 

 

Jednocześnie informuję się, iż w trakcie postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i  art.24 ust4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 tj.   SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w: Domaniew 9, 98-235 Błaszki a ofertę uznano za odrzuconą.

 

 

 

                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                                                                                         Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software