WÓJT GMINY                                          Godziesze Wielkie, dnia 08 grudnia 2014 r.
GODZIESZE WIELKIE

  ZP 271.101.2014

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

            Gmina Godziesze Wielkie zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 

Podstawa prawna:

Art. 93 ust 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.). 

Podstawa faktyczna:

         W treści Ogłoszenia o zamówieniu z 11.09.2014 r. (pkt III.4.2. tiret 7) zawarte jest żądanie przedstawienia przez wykonawcę następujących dokumentów: „wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2."

Stosowny zapis nie został uwzględniony w treści SIWZ. Naruszona została tym samym norma art. 36 ust 1 pkt 6) Ustawy zgodnie z którą SIWZ powinna zawierać „wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu." Wobec tego wykonawcy, którzy kierowali się wyłącznie SIWZ przy składaniu ofert, pozostawali w uzasadnionym przekonaniu, że nie mają obowiązku przedstawienia takich dokumentów.

        W związku z tym postępowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zgodnie bowiem  art. 146 ust 6 Ustawy „Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania."

Większy zakres żądanych dokumentów zawarty w treści ogłoszenia o zamówieniu mógł potencjalnie „zniechęcić" do udziału w postępowaniu grupę wykonawców, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Pewna grupa wykonawców otrzymała bowiem wiedzę o postępowaniu wyłącznie na podstawie treści SIWZ. Różni wykonawcy mieli więc różną wiedzę o warunkach postępowania. 

       Ponadto wszyscy wykonawcy powinni być traktowani równo w postępowaniu, według tych samych wytycznych. Powinni więc składać te same dokumenty. Niemożliwe jest żądanie dokumentów wyłącznie wymienionych w SIWZ, gdyż treść Ogłoszenia wyraźnie nałożyła obowiązek przedłożenia dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego. Zatem dopuszczalne byłoby żądanie od wykonawców szerszego zakresu dokumentów. W tym jednak przypadku Wykonawca, który złożył ofertę wyłącznie na podstawie SIWZ, może nie dysponować dokumentami dotyczącymi podmiotu trzeciego. Z uwagi na fakt, że Zamawiający żądał dokumentów ZUS, US i KRK również od podwykonawców, niemożliwe jest ich uzyskanie na potwierdzenie warunków na dzień otwarcia ofert.

      Zamawiający zaprasza jednocześnie do złożenia ofert w drugim przetargu nieograniczonym na realizację niniejszego zadania, który zostanie niezwłocznie ogłoszony.         

 

                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                /-/ Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software