WÓJT GMINY                                                            Godziesze Wielkie, dnia 27 marca 2015 r.
  GODZIESZE WIELKIE

 

       ZP 271.18.2015

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na

„Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 26.03.2015 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez 
Zakład Budowlany Henryk Mocny z siedzibą w:  ul. Polna 29, 98-235 Błaszki.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych 
w SIWZ (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku), czyli:

 

  1. Kryterium  „cena”:

 

             Cena oferty o najniższej cenie

X 90

  Cena oferty badanej

 

  1.  Kryterium  „okres gwarancji jakości”:

 

           Okres gwarancji badanej oferty (w m-cach)

X 10

  Najdłuższy okres gwarancji, tj. 60 m-cy

 

 

Oferta nr 1   „VERBUD”
                      Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz

                      Pośrednik 1a
                      62 –840 Koźminek
                        - w kryterium „cena” -  uzyskała 81,90 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  91,90

 

Oferta nr 2   Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz
                      ul. Noskowska 3-5

                      62 –800 Kalisz
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 72,00 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 6,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  78,00

 

Oferta nr 3   Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne
                      „KAREX”
                      ul. Piwonicka 12

                      62 –800 Kalisz
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 85,50 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  95,50

 

Oferta nr 4   „BUDKOM” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
                      J. Hofman i K. Kosecki sp. j.

           ul. Łódzka 114-120

62-800 Kalisz 
           - w kryterium „cena” -  uzyskała 60,30 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  70,30

 

Oferta nr 6   Zakład Posadzkarsko Brukarski
                      Andrzej Szablewski
                      ul. Kaliska 38

                      63 –460 Nowe Skalmierzyce
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 81,00 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji jakości” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  91,00

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 2 kwietnia 2015 r., pod warunkiem dokonania przez wybranego Wykonawcę formalności, o których mowa w pkt. XVI SIWZ „Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia”.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software