WÓJT GMINY                                              Godziesze Wielkie, dnia 28 listopada 2014 r.
  GODZIESZE WIELKIE

 

   ZP 271.101.2014

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na

„Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie"

 

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 09.10.2014 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z siedzibą w:  
ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

 

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

Oferta nr 1 złożona przez

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane
„BUDMEX" Aneta Wawrzyniak

z siedzibą w: 62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 16H

uzyskała 59,44 pkt.

 

Oferta nr 2 złożona przez

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane

RAWO Przemysław Rakiewicz
z siedzibą w:  62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18

Lidera Konsorcjum

uzyskała 71,39 pkt.

 

Oferta nr 5 złożona przez

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Juskowiak

Helena Juskowiak

z siedzibą w: Nowa Wieś 123, 63-708 Rozdrażew

uzyskała 69,49 pkt.

 

W trakcie postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.), wykluczono wykonawcę, który złożył:

 

Ofertę nr 3 - Firmę MELIKAN s.c. - Lidera Konsorcjum,

z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolskich, ul. Długa 40.

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą.

 

W trakcie postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm.), wykluczono wykonawcę, który złożył:

 

Ofertę nr 4 - Firmę EKO-NAJ Artur Różewicz z siedzibą w:  62-800 Kalisz,
ul. Sosnowa 5a.

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą.

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 4 grudnia 2014 r.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software