WÓJT GMINY                                  Godziesze Wielkie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

GODZIESZE WIELKIE
  

       ZP 271.35.2015

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na

„Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

 

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny oferty przetargowej złożonej w dniu 29.04.2015 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez 
Zakład Budowlany Henryk Mocny z siedzibą w:  ul. Polna 29, 98-235 Błaszki.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych 
w SIWZ (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku), czyli:

 

  1. Kryterium  „cena”:

 

             Cena oferty o najniższej cenie

X 90

  Cena oferty badanej

 

  1.  Kryterium  „okres gwarancji jakości”:

 

           Okres gwarancji badanej oferty (w m-cach)

X 10

  Najdłuższy okres gwarancji, tj. 60 m-cy

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1 ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) umowa może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 4 maja 2015 r., pod warunkiem dokonania przez wybranego Wykonawcę formalności, o których mowa w pkt. XVI SIWZ „Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia”.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software