Godziesze Wielkie dnia 05.08.2016 r.

     WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE

     ZP.271.97.2016                                          

 

 

            Ogłoszenie o wyniku przetargu na

Termomodernizację świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich”

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 05.08.2016 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę
Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka  z siedzibą w:  Saczyn 40, 62-720 Godziesze Małe.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych 
w SIWZ, czyli:

 

  1. Kryterium „cena”:

 

Cena najniższej oferty

x 60

  Cena oferty badanej

 

  1.  Kryterium  „termin wykonania”:

 

         Termin najkrótszy spośród wszystkich ofert     

x 40

  Termin podany w ofercie badanej

 

 

 

Oferta nr 2   Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CEBUD Ciesielski S.C.
                      L. Ciesielski, T.Ciesielski

          ul. Staroprzygodzka 117
                      63 –400 Ostrów Wielkopolski
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 38,13 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 37,04 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  75,17

 

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowany termin podpisania umowy: 11.08.2016r.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                              Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software