Tryb działania Wójta Gminy Godziesze Wielkie opisany jest w Rozdziale 14 Statutu Gminy Godziesze Wielkie

 

Tryb pracy Wójta

Rozdział 14. Tryb pracy Wójta.

§ 112 Wójt wykonuje:

1)  uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa,

2)  jemu prawem przypisane zadania i kompetencje,

3)  zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,

4)  inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 113

1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

2. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na posiedzenie.

§ 114

1. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 112 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta i w przypadkach określonych w ustawie, a w przypadkach określonych w § 113 Zastępca Wójta lub wskazany przez niego pracownik Urzędu Gminy.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software